4 Nd 148/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 148/2011-89

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobců T. R. , a Bc. L. R. , proti žalovanému C-KODECAR, spol. s. r. o. , se sídlem Muglinovská 1091, 702 00 Ostrava-Přívoz, zastoupenému Mgr. Janem Kubicou, advokátem se sídlem Ostrava-Přívoz, Trocnovská 2a, o vydání osobního automobilu a náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 132/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 132/2009, se n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 4. 11. 2010 navrhli žalobci, aby shora označená věc byla přikázána z důvodu vhodnosti soudu do Prahy . Návrh odůvodnili tím, že po výpovědi pobytu na adrese V. se v současné době zdržují v P. , kde jako osamělá rodina se dvěma dětmi měli také po rozvodu dostat náhradní byt. Na výzvu Okresního soudu v Ostravě svůj návrh upřesnili dalším podáním ze dne 27. 3. 2011 s tím, že navrhují přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1. V tomto podání žalobci zevrubně popsali okolnosti týkající se změny jejich bydliště a z tohoto důvodu je Obvodní soud v Praze 1 pro ně dopravně nejdostupnější.

Podáním ze dne 27. 4. 2011 vyjádřil žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce nesouhlas s návrhem na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, neboť důvody tvrzené žalobci považuje za účelové a zástupné, nadto považuje návrh žalobců za zmatený a nesrozumitelný pokud obsahuje spiklenecké teorie, ke kterým se nelze relevantně vyjádřit.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 natolik pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení, aby to odůvodnilo výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Důvody, kterými byl návrh žalobců odůvodněn, nemůže Nejvyšší soud považovat za zásadní, neboť lepší dopravní dostupnost soudu, v jehož obvodu se žalobci v současné době zdržují, nemohou být samy o sobě důvodem k přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu. Je nutno vzít do úvahy i skutečnost, že případnému přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 by na druhé straně zhoršilo dopravní dostupnost tohoto soudu z pohledu druhého účastníka řízení, tj. žalovaného a jeho právního zástupce.

Nejvyšší soud rovněž nemohl přehlédnout, že ohledně návrhu na přikázání věci jinému soudu mezi účastníky řízení nepanuje shoda.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011
JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu