4 Nd 145/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 145/2011-288
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce RNDr. M. M. , Ph.D. , zastoupeného JUDr. Kateřinou Šebkovou, advokátkou se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, proti žalovaným 1) Ing. J. M. , 2) L. M. , o zaplacení částky 263.180,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 EC 121/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 EC 121/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 18. 4. 2011, sp. zn. 34 EC 121/2010, vyzval Obvodní soud pro Prahu 5 účastníky označeného řízení, aby se vyjádřili k návrhu soudu na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku. Obvodní soud pro Prahu 5 návrh odůvodnil tím, že věc se týká nemovitosti v obvodu Okresního soudu v Šumperku, kdy v řízení lze předpokládat jednak místní šetření, jednak v obvodu tohoto soudu bydlí navržení svědci a že v řízení budou navrhovány další důkazní prostředky, vážící se k předmětné nemovitosti, včetně případného znaleckého posudku v místě dostupným znalcem.

Žalobce podáním ze dne 27. 4. 2010 vyslovil nesouhlas s návrhem soudu na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu, neboť má za to, že k takové delegaci nejsou dány důvody. Dle názoru žalobce by část důkazních prostředků, eventuálně i svědeckých výpovědí, bylo možno v řízení opatřit dožádáním u Okresního soudu v Šumperku, aniž by bylo nutno celé řízení tomuto soudu přikázat.

Podáním ze dne 26. 4. 2011 vyjádřili nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Šumperku i oba žalovaní, s tím, že žalobce i žalovaný č. 1 a jejich právní zástupci mají bydliště v Praze a vedení řízení v Šumperku by pro ně bylo ekonomicky náročnější, vedení řízení u Okresního soudu v Šumperku dle jejich názoru nezajistí rychlejší a hospodárnější projednání věci. Pokud jde o skutečnost, že u Okresního soudu v Šumperku je vedeno řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví, je předmět řízení odlišný od předmětu řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5.

Přes toto nesouhlasné vyjádření žalobce i žalovaných Obvodní soud pro Prahu 5 přípisem ze dne 2. 5. 2011 předložil svůj návrh spolu se spisem Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku natolik pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení, aby to odůvodnilo výjimečné přikázání jinému než místně příslušnému soudu. Důvody, kterými byl návrh Obvodního soudu pro Prahu 5 odůvodněn, jsou sice částečně akceptovatelné, avšak z hlediska rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu je nepovažuje Nejvyšší soud za natolik relevantní, aby nebylo nutno vzít v potaz negativní stanovisko účastníků řízení, mezi nimiž panuje v této věci shoda, přičemž argumenty, které účastníci ve svých stanoviscích uvedli, nelze pominout. S ohledem na negativní stanovisko žalobce i žalovaných je zjevné, že účastníci řízení na obou stranách by vyhovění návrhu na delegaci jinému než místně příslušnému soudu právem pociťovali jako újmu na právu na zákonného soudce.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Šumperku nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná