4 Nd 145/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 145/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: K. S., bytem Dvorská 92, 678 01 Blansko, právně zast. JUDr. J. B., advokátem, proti žalovaným: 1) T. W. S., bytem Delaware, Dr. Dover 19901, 42 Cool Sprinte, USA, 2) M. S., bytem Dvorská 92, 678 01 Blansko, zast. opatrovníkem Magistrátem města Kladna, o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 15 C 109/2007, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 15 C 109/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal