4 Nd 143/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 143/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobců: 1) P. S., bytem Horní Němčí 360, PSČ 687 64, 2) I. S., bytem Horní Němčí 360, PSČ 687 64, proti žalované: E. s. s. r. o., se sídlem Zruč-Senec, Ke Křižovatce 466, PSČ 330 08, zastoupena JUDr. H. K., advokátem, o vrácení plnění ze zrušené smlouvy, o 170 000,- Kč s přísl. oproti vydání oprávněné platby za provedené práce, vedeno u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 9 C 176/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 9 C 176/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c