4 Nd 14/2009
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.

4 Nd 14/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci oprávněné M. p. s. s., a. s., zastoupené Mgr. T. R., advokátem, proti povinným 1) Z. P., a 2) J. P., o návrhu na nařízení exekuce se žádostí o pověření soudního exekutora, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 29 Nc 7489/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 29 Nc 7489/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 26. 2. 2008 (soudu doručeno dne 13. 3. 2008) podala oprávněná u Okresního soudu v Chrudimi návrh na nařízení exekuce na majetek povinných s odůvodněním, že proti povinným má vykonatelný titul, a to rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 6 C 137/2005.


Po přezkumu podmínek řízení Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 1. 10. 2008 (č. l. 1) řízení o návrhu na nařízení exekuce proti povinným vyloučil k samostatnému řízení, neboť zjistil, že povinní se nezdržují v obvodu Okresního soudu v Chrudimi a soudu se přes provedené šetření nepodařilo zjistit jejich současný pobyt.


Následně Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 10. 11. 2008 (č. l. 32) vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.


Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že v návrhu na nařízení exekuce nebyly adresy bydliště povinných uvedeny. Jak povinná Z. P., tak J. P. byly uvedeni jako osoby neznámého pobytu s tím, že povinná je zastoupena Městem Ch. jako opatrovníkem a povinný je zastoupen opatrovnicí M. K., soudní tajemnicí Okresního soudu v Ch. Na základě výzvy ze dne 1. 4. 2008 sdělila soudu oprávněná, že poslední ji známá adresa povinné byla H., Ch., a poslední adresa povinného U S., Ch., která odpovídala záznamu z centrální evidence obyvatel. Na základě žádosti bylo na obou adresát provedeno OP ČR Chrudim šetření, které skončilo s negativním výsledkem. Ze sdělení OP ČR Chrudim dále vyplynulo, že povinná je v celostátním pátrání, stejně jako povinný, který je v celostátním pátrání od roku 2004. Rozhodujícímu soudu se tak nepodařilo zjistit bydliště povinných ani v době zahájení řízení ani v době současné.


Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistil současný pobyt povinných, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Chrudimi.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l

Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a