4 Nd 139/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 139/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: G. M. M. , proti žalovanému: V. D. , o 32.511,- Kč s přísl., vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 53/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Mělníku.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 4, přitom v návrhu byl uveden trvalý pobyt žalovaného na adrese K., nám. K. Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 25. 2. 2009 sp. zn. 19 C 53/2009 (č. l. 11) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Nalézací soud se pokusil zjistit skutečné bydliště žalovaného, avšak bezvýsledně. Ze sdělení České správy sociálního zabezpečení a Centrální evidence vězňů se nepodařilo bydliště či místo pobytu určit. Rovněž matka žalovaného soudu sdělila, že se žalovaným se nestýká nejméně 7 let a nemá o něm žádné informace.


V centrální evidenci obyvatel má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese K. , náměstí K. , okres M. Tato adresa je sídlem Městského úřadu v K. n. L. , je tedy tzv. evidenční adresou žalovaného, čili vyplývá z toho, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel, jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není ve skutečnosti jeho bydlištěm ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř.


Bydliště žalovaného není ze spisového materiálu známo a zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4 není známo.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.


Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.


Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k obci K. n. L. v okrese M. . Podle přílohy č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je obec K. n. L. zařazena do soudního obvodu Okresního soudu v Mělníku. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Mělníku.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c