4 Nd 137/2011
Datum rozhodnutí: 07.07.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 137/2011-21
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci oprávněného: Město Znojmo , se sídlem Obroková 10/12, Znojmo, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti povinné: L. G. , o nařízení exekuce pro peněžité plnění, vedeno u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 16 EXE 4368/2011, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Znojmě předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu ve Znojmě v lednu 2011. V návrhu byla uvedena adresa povinné, a to N. B. , Z. Z výpisu z centrální evidence obyvatel bylo zjištěno, že povinná byla ke dni podání návrhu občankou České republiky. Byl jí však v České republice ukončen trvalý pobyt ke dni 15. 2. 2010. Do té doby byla hlášena k trvalému pobytu na zmíněné adrese N. B. , Z. Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 22. 3. 2011 sp. zn. 16 EXE 4368/2011 vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z centrální evidence obyvatel (č. l. 13) je zřejmé, že povinná je ke dni podání návrhu na nařízení exekuce občankou České republiky, s trvalým pobytem mimo území České republiky. Z obsahu spisu dále vyplývá, že povinná bydlí v Rakousku ve městě K. ( č. l. 15 verte ). Místo jejího posledního známého trvalého pobytu v České republice se nacházelo v okrese Znojmo.

Z údajů obsažených ve spise tedy vyplývá, že povinná se jako občanka České republiky nezdržuje a v době zahájení řízení ani nezdržovala na jejím území, a nebylo zjištěno, že by měla na území České republiky nějaký majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 2 a § 7 odst. 1 o. s. ř.

Z výše uváděného lze podle Nejvyššího soudu dovodit vztah povinné k městu Znojmo, a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kritéria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud ve Znojmě.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. července 2011
Předseda senátu: JUDr. František Hrabec