4 Nd 132/2011
Datum rozhodnutí: 10.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 132/2011-262

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně GENFIN s. r. o., IČ 25590138, se sídlem Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, zast. Mgr. Janem Horáčkem, advokátem se sídlem Žerotínovo náměstí 13, 750 02 Přerov, proti žalovaným 1) M. K. , a 2) Z. K. , zast. Mgr. Michaelou Rotterovou, advokátkou se sídlem Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 7/2008, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 7/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 9 ve výše uvedené věci usnesením ze dne 30. 12. 2009, sp. zn. 5 C 7/2008, uložil žalobkyni i žalovaným, aby ve stanovené lhůtě soudu sdělili, zda nechtějí věc delegovat z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. některému soudu situovanému na Moravě, a to z důvodu, že bydliště všech účastníků i jejich právních zástupců je na Moravě a u Krajského soudu v Brně probíhají i související spory.

V návaznosti na citované usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 žalobkyně sdělila, že navrhuje delegaci věci Okresnímu soudu v Kroměříži.

Žalovaní však s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Kroměříži nesouhlasili s tím, že trvají na projednání věci místně příslušným Obvodním soudem pro Prahu 9, který s ní je již zevrubně seznámen.

Obvodní soud pro Prahu 9 následně podáním ze dne 20. 4. 2011 (doručeno dne 27. 4. 2011) předložil příslušnou věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na delegaci Okresnímu soudu v Kroměříži podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a dále uvedl, že návrh na delegaci jinému soudu je zcela legitimní a logický a že nesouhlasné stanovisko žalovaných je v rozporu se zásadami formální logiky.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodní soud pro Prahu 9) a Okresnímu soudu v Kroměříži, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobkyně návrh na delegaci Okresnímu soudu v Kroměříži blíže neodůvodnila a příslušný soud (tj. Obvodní soud pro Prahu 9), který rovněž považuje za vhodné delegovat danou věc Okresnímu soudu v Kroměříži, svoje stanovisko odůvodnil tím, že bydliště účastníků i jejich právních zástupců je na Moravě a u Krajského soudu v Brně probíhají i související spory.

Nejvyšší soud České republiky k věci uvádí, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži, došlo by ke stavu, který by byl pro žalované nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnout ke skutečnosti, že žalovaní s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Kroměříži nesouhlasili.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Kroměříži nepřikázal.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. května 2011

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu