4 Nd 130/2011
Datum rozhodnutí: 17.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 130/2011-93


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: L. S. , zastoupeného JUDr. Liborem Janků, advokátem se sídlem Mánesova 13, Cheb, proti žalované: J. M. , zastoupené Mgr. Zdeňkem Ptáčkem, advokátem se sídlem Májová 23, Cheb, o zaplacení částky 82 906,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 20 C 238/2010, o návrhu soudu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 20 C 238/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c