4 Nd 13/2011
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 13/2011-35


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně ČSOB Leasing, a. s., IČ 63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Pavlínou Fojtíkovou, Ph. D., advokátkou se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, proti žalovaným 1) B-Partners, s. r. o., IČ 26830191, se sídlem Serafinova 359/6, 739 32 Ostrava, Kunčice, 2) Ing. M. B. , zast. Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Stodolní 7/834, 702 00 Moravská Ostrava, o zaplacení 143.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 220/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 220/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2011 (doručeno dne 13. 1. 2011) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalované č. 2) na delegaci Krajskému soudu v Ostravě podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná č. 2) návrh na přikázání věci jinému soudu odůvodnila tím, že v obvodu Krajského soudu v Ostravě má trvalé bydliště a žalovaná č. 1) zde má sídlo firmy, navíc žalobce má v obvodu uvedeného soudu své pracoviště, kde se daná věc vyřizovala, proto by bylo vhodné, aby z důvodu hospodárnosti řízení věc projednal Krajský soudu v Ostravě.

Žalované č. 1) nebyl příslušný návrh doručován k vyjádření, neboť ve vztahu k ní již bylo řízení pravomocně skončeno.

Žalobkyně však s návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasila s odkazem na příslušnost soudu podle § 87 odst. 1 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb. Dále žalobkyně uvedla, že má své sídlo v Praze, stejně jako její právní zástupkyně, i platební místo ze směnky je v případě projednávané věci stanoveno v Praze. Z uvedených důvodů žalobkyně trvá na projednání věci před Městským soudem v Praze.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městský soud v Praze) a Krajskému soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána, návrh žalované č. 2) na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalovaná č. 2) návrh na delegaci Krajskému soudu v Ostravě odůvodňuje tím, že by tato delegace byla vhodná z důvodu hospodárnosti řízení, neboť v obvodu Krajského soudu v Ostravě má své trvalé bydliště, žalovaná č. 1) zde má sídlo firmy a žalobce zde má své pracoviště.

Nejvyšší soud České republiky k věci uvádí, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Krajskému soudu v Ostravě, došlo by ke stavu, který by byl pro žalobkyni nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnout ke skutečnosti, že žalobkyně s návrhem na delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasila.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. ledna 2011
JUDr. Jiří Pácal předseda senátu