4 Nd 129/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 129/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 20. května 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: C. O., a. s., zast. Mgr. J. V., advokátem, proti žalovanému: I. K., zast. opatrovníkem J. K., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Prostějově, o 2.237,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 47/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 47/2009 projedná a rozhodne Okresní soud v Prostějově.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 6. 2. 2008 (soudu doručeno dne 7. 2. 2008) podala žalobkyně u Okresního soudu v Prostějově návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.


Žalobkyně v návrhu na zahájení řízení označila za bydliště žalovaného obec O., což je adresa nacházející se ve S. r. a z mezinárodní doručenky bylo zjištěno, že na uvedené adrese je žalovaný neznámý . Z centrální evidence obyvatel bylo poté zjištěno, že žalovaný má od 26. 7. 2007 hlášen přechodný pobyt občana z EU na adrese H. B., tedy v obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Okresní soud v Prostějově proto usnesením ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 20 Ro 141/2008, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost a postoupil ji Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě jako soudu příslušnému. Okresní soud v Havlíčkově Brodě však vyjádřil nesouhlas s postoupením věci s tím, že žalovaný se podle doručenek na adrese H. B., nezdržuje. Krajský soud v Hradci Králové posléze usnesením ze dne 1. 12. 2008, sp. zn. 1 Nc 2878/2008, v právní moci dne 15. 1. 2009, rozhodl tak, že nesouhlas Okresního soudu v Havlíčkově Brodě s postoupením věci je důvodný. Usnesením ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. 20 Ro 141/2008, v právní moci dne 21. 8. 2008, ustanovil Okresní soud v Prostějově žalovanému podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu opatrovníka pro doručení, a to J. K., vyšší soudní úřednici Okresního soudu v Prostějově.


Okresní soud v Prostějově následně usnesením ze dne 25. 3. 2009, sp. zn. 7 C 47/2009, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost a podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí věci.


Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Za bydliště je nutno zásadně považovat místo, na kterém se fyzická osoba skutečně zdržuje v úmyslu zdržovat se tam trvale, nikoli toliko hlášenou adresu trvalého pobytu.


Nejvyšší soud České republiky po prostudování předmětného spisového materiálu zjistil, že žalovaný se nezdržuje na žádné známé adrese v České republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel bylo zjištěno, že žalovaný má od 26. 7. 2007 hlášen přechodný pobyt občana z EU na adrese H. B., ale na této adrese nezdržuje. Rovněž na adrese uvedené ve smlouvě mezi účastníky (H. B.) jeho pobyt není znám. S ohledem na tuto skutečnost mu byl ustanoven opatrovník pro doručování.


V případě projednávané věci se tak nepodařilo zjisti ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný zdržoval v době podání návrhu na zahájení řízení. Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. a s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Prostějově, u něhož bylo řízení zahájeno.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal