4 Nd 127/2011
Datum rozhodnutí: 17.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 127/2011-76


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci oprávněného: J. K. , zastoupeného JUDr. Jaromírem Richterem, advokátem se sídlem Svatováclavská 31, Karviná-Fryštát, proti povinnému: I. P., o výkon rozhodnutí, vedeno u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 21 E 1378/99, o návrhu oprávněného na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 21 E 1378/99 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c