4 Nd 122/2011
Datum rozhodnutí: 29.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 122/2011-70


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně P. R. , zastoupené JUDr. Robertem Jonákem, advokátem se sídlem Havlíčkův Brod, Horní 14, proti žalovaným 1) M. R. , a 2) T. R. , o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 C 77/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 C 77/2010, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 13. 2. 2011 v označené právní věci navrhli společně oba žalovaní, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Návrh zdůvodnili jednak neuspokojivou finanční situací prvního žalovaného, který je bez příjmů a nadto musí pečovat o matku, jejíž zdravotní stav takovou péči z jeho strany vyžaduje. U druhého žalovaného byl návrh odůvodněn jeho vážnými zdravotními problémy i neuspokojivou finanční situací, která mu neumožňuje nechat se v řízení u soudu vzdáleného od jeho faktického bydliště zastoupit advokátem.

Podáním ze dne 4. 3. 2011 žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce sdělila, že s návrhem na delegaci věci nesouhlasí. Ve svém stanovisku zpochybnila tvrzení prvního žalovaného o jeho neuspokojivé finanční situaci i o nutnosti pečovat o matku. Nezpochybnila sice tvrzení druhého žalovaného pokud jde o jeho zdravotní problémy, poukázala však na to, že se zdravotní stav druhého žalovaného v poslední době zlepšil, druhý žalovaný tráví podstatnou část doby u své přítelkyně v Pardubicích a má proto reálnou možnost se k soudu do Havlíčkova Brodu dostavit. Žalobkyně dále uvedla, že důvody uváděné žalovanými nejsou natolik významné, aby navrhovanou delegaci dostatečně opravňovaly a upozornila rovněž na skutečnost, že i předchozí řízení o určení vlastnictví ke stejným nemovitostem bylo vedeno u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení. Důvody, kterými byl návrh žalovaných odůvodněn, jsou sice pochopitelné z důvodů na jejich straně, avšak z hlediska rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu je nepovažuje Nejvyšší soud za natolik relevantní, aby dostatečně odůvodňovaly výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Kromě toho Nejvyšší soud nemohl přehlédnout stanovisko žalobkyně, která většinu tvrzení žalovaných zpochybňuje. Jestliže také předchozí řízení v obdobné věci bylo vedeno u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, bylo by přikázání nynější věci jinému soudu spíše na úkor požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení a vyhovění tomuto návrhu by naopak mohlo přinést jen průtahy a komplikace tohoto řízení.

Nejvyšší soud rovněž nemohl přehlédnout, že ohledně návrhu na přikázání věci jinému soudu mezi účastníky řízení nepanuje shoda.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Karviné nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2011
Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á