4 Nd 122/2009
Datum rozhodnutí: 11.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 122/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: K. k., se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 21, proti žalované: I. CZ, o. p. s., se sídlem Olomouc, Schweitzerova 81/37, PSČ 779 00, zastoupena JUDr. L. B., advokátem, o 761.706,60 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 443/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 443/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karlových Varech.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. června 2009


JUDr. František H r a b e c


předseda senátu