4 Nd 121/2011
Datum rozhodnutí: 07.07.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.
4 Nd 121/2011-40


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně: Z. R. , proti žalovanému: K. H. , o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 14 C 422/1989, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 13 Co 310/99 z důvodu podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř., o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost z důvodu podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř., je příslušný soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; Krajský soud v Plzni . II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Krajskému soudu v Plzni .
O d ů v o d n ě n í : Žalovaný adresoval Nejvyššímu soudu žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí odvolacího soudu, a to Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 1999 sp. zn. 13 Co 310/99.

Podle ustanovení § 235a odst. 1 o. s. ř. žalobu pro zmatečnost projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 o. s. ř. však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 až 4 o. s. ř.).

V daném případě z obsahu podání a jeho příloh vyplývá, že žalovaný napadl žalobou pro zmatečnost výše specifikované rozhodnutí odvolacího soudu, a proto je příslušným k projednání a rozhodnutí uvedené žaloby Krajský soud v Plzni.

Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě pro zmatečnost, která mu byla podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo ve smyslu ustanovení § 235a odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Krajskému soudu v Plzni.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2011

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c