4 Nd 121/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 121/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstavitelce: V. Ch., posl. bytem Zlín, Pod Vrškem 2759, zemř. 2008, za účasti: D. F., bytem Kolín 2, Vrbčany 102, zastoupené na základě plné moci ze dne 28. 1. 2009 dcerou: K. M., bytem Nymburk, V Kolonii 391A, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1649/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1649/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburce.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a