4 Nd 120/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 120/2011-11


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Slovenské republiky - Krajského soudu v Bratislavě, Záhradnická 10, 813 66 Bratislava, proti povinnému J. R., o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 29 E 713/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 29 E 713/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 11. 8. 2010 (soudu doručeno dne 17. 8. 2010) podala oprávněná u Okresního soudu v Hradci Králové návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. V návrhu uvedla, že povinný se nachází ve Vazební věznici v Hradci Králové.

Okresní soud v Hradci Králové však usnesením ze dne 7. 2. 2011, sp. zn. 29 E 713/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne, a to s odůvodněním, že povinný není ani v době zahájení řízení nebyl umístěn ve Vazební věznici v Hradci Králové, ale ve Věznici Valdice, okres Jičín.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného. Podle § 252 odst. 2, věty před středníkem, o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že povinný je občanem cizího státu, který nemá na území České republiky bydliště ani majetek, ale v době zahájení řízení v České republice vykonával a v součastné době stále vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Valdice, tj. v obvodu Okresního soudu v Jičíně.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, v jehož obvodu povinný vykonává trest odnětí svobody, tj. Okresní soud v Jičíně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011 JUDr. Jiří Pácal předseda senátu