4 Nd 12/2011
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 12/2011-30


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., IČ 00005886, sídlo Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti povinnému R. K. , o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 Nc 2665/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 Nc 2665/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Klatovech .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 29. 10. 2009 podala oprávněná u Okresního soudu v Klatovech návrh na nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Klatovech následně usnesením ze dne 16. 11. 2009, sp. zn. 27 Nc 2665/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu Praha-západ jako soudu místně příslušnému.

Okresním soud Praha-západ však vyslovil nesouhlas s postoupením věci, o kterém Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 28 Nc 459/2010, rozhodl tak, že je důvodný.

Okresní soud v Klatovech poté usnesením ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 27 Nc 2665/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost v dané věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky, aby ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil místě příslušný soud, který ve věci rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinného ani v době zahájení řízení ani v době současné. Příslušnému soudu se pouze podařilo zjistit adresu povinného vyplývající z centrální evidence obyvatel, ovšem na té se povinný v době zahájení řízení nezdržoval, neboť se jedná o adresu ohlašovny obecního úřadu, kde je povinný pouze formálně evidován. Jiné místo pobytu povinného se Okresnímu soudu v Klatovech nepodařilo zjistit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Klatovech.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. ledna 2011
JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu