4 Nd 117/2009
Datum rozhodnutí: 16.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 117/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: S. F.,trvalý pobyt Dub nad Moravou, Brodecká 1, PSČ 783 75, adresa pro doručování Olomouc, Trnkova 31, PSČ 779 00, proti žalovanému: M. F., trvalý pobyt Dub nad Moravou, Brodecká 1, PSČ 783 75, adresa pro doručování Olomouc, Trnkova 31, PSČ 779 00, o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 36 C 13/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 36 C 13/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c