4 Nd 115/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 115/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: H. C. a. s., se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zast. JUDr. V. M., advokátem, proti žalované: M. K., bytem Pod Čeřovkou 992, Jičín, o zaplacení 26.171,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 294/2008, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 294/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaná ve výše uvedené věci podáním ze dne 22. 2. 2009 (soudu doručeno dne 25. 2. 2009) navrhla delegaci věci Okresnímu soudu v Jičíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. s odvoláním na svůj nepříznivý zdravotní stav.


Žalobkyně s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu Jičíně nesouhlasila. V odůvodnění svého stanoviska uvedla, že s žalovanou dne 30. 4. 2001 uzavřela Úvěrovou smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou úvěrové podmínky, kde si strany v ustanovení Hlavy 9. § 14 sjednaly, že pro všechny spory vzniklé z této smlouvy je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně. Dále žalobkyně poukázala na skutečnost, že žalovaná jako důvod pro delegaci věci uvedla svůj nepříznivý zdravotní stav, což je důvod zcela nekonkrétně a nedostatečně prokázaný, navíc delegací věci by došlo k nadměrným průtahům v řízení (ke kterým došlo již v souvislosti s rozhodováním o námitce podjatosti vznesené žalovanou). Z uvedených důvodů žalobkyně trvá na projednání věci místně příslušným soudem (tj. Městským soudem v Brně).


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městský soud v Brně) a Okresnímu soudu v Jičíně, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Jičíně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci žalovaná navrhla delegaci věci Okresnímu soudu v Jičíně z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu. Žalovaná k návrhu přiložila lékařskou zprávu ze dne 24. 2. 2009, ze které vyplývá, že je dlouhodobě léčena pro onemocnění srdce a cévního systému a není schopna cestovat na dlouhou vzdálenost. Pojem dlouhá vzdálenost však není blíže specifikován a nejsou ani blíže specifikovány či doloženy skutečnosti, které by žalované znesnadňovaly účast na případném soudním jednání.


Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky důvody pro delegaci uváděné žalovanou není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 7 Nd 43/2001).


Navíc je nutno přihlédnou k tomu, že žalobkyně s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Jičíně nesouhlasí, proto by delegací věci mohl být navozen stav pro žalobkyni nepříznivý.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jičíně z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Jičíně nepřikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal