4 Nd 114/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 114/2011-47

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné T-Mobile Czech Republic, a. s. , IČ 64949681, sídlo Tomíčkova 2144/1, Praha 4, proti povinnému Y. Z., zast. Mgr. Václavem Slukou, advokátem se sídlem Koněvova 128/1715, Praha 3, o zaplacení 29.167,80 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 25 E 870/2004, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 25 E 870/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6 .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 13. 7. 2004 (soudu doručeno dne 2. 8. 2004) podala oprávněná u Obvodního soudu pro Prahu 6 návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného. V návrhu uvedla jako bydliště povinného adresu .., Praha 6.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl ve věci usnesením ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 25 E 870/2004, tak, že návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyhověl. Proti uvedenému usnesení však podal zástupce povinného odvolání, o kterém rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. 64 Co 361/2010, tak, že napadené usnesení zrušil a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 poté ze zprávy Policie ČR Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorát cizinecké policie Mělník, ze dne 9. 8. 2010, č. j. CPPH-15975/ČJ-2010-62, zjistil, že povinný v době podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (tj. dne 2. 8. 2004) neměl povolen žádný druh pobytu na území České republiky. Do 19. 12. 2003 měl povolen pouze přechodný pobyt za účelem podnikání. Dle sdělení Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 17. 1. 2011, č. j. MV-6153-2/OAM-2011, byl povinnému povolen další pobyt na území České republiky od 23. 10. 2007 do 16. 5. 2008, dále pak od 17. 5. 2008 do 16. 5. 2010 a od 17. 5. 2010 do 16. 5. 2012. V současné době má povinný povolen dlouhodobý pobyt cizince do 16. 12. 2010 na adrese . B.

Obvodní soud pro Prahu 6 následně usnesením ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 E 870/2004, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci a předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného. Podle § 252 odst. 2, věty před středníkem, o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že povinný v době podání předmětného návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí neměl na území České republiky pobyt a nepodařilo se ani zjistit, že by měl k datu podání příslušného návrhu na zahájení řízení na území České republiky majetek.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 6.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu