4 Nd 114/2009
Datum rozhodnutí: 12.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 114/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: L. B., zastoupeného Mgr. R. K., advokátem, proti žalovanému: N. A. B. u. Y. G., zastoupenému JUDr. K. Č., advokátem, o zaplacení částky 68.168,72 EUR s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 100/2007, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedenou u Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Cm 100/2007 projedná a rozhodne Obvodní soudu pro Prahu 4.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. 2. 2009, sp. zn. Ncp 2805/2008, jako soud nadřízený Městskému soudu v Praze rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 100/2007, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.


Toto rozhodnutí odůvodnil tím, že v dané věci nejde o spor z obchodního závazkového vztahu mezi podnikateli, nýbrž o spor ze smlouvy o nájmu movité věci, uzavřené mezi žalobcem jako fyzickou osobou nepodnikatelem a žalovaným jako podnikatelem. Věcná příslušnost krajských soudů podle § 9 odst. 3 písm. r) o. s. ř. proto nepřichází v úvahu a ve věci jsou příslušné okresní soudy.


Vrchní soud v Praze současně vyslovil, že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit a proto musí být soud, který věc projedná a rozhodne, určen podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšším soudem.


Městský soud v Praze poté předložil Nejvyššímu soudu věc spolu se spisem k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzované věci byla otázka, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, předmětem sporu mezi žalobcem a žalovaným. Tato otázka byla vyřešena pravomocným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. 8 Cmo 380/2008, se závěrem, že žalobu proti žalovanému bylo možno podat u soudů v České republice.


V dané věci tedy je na místě postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc patřící do pravomoci soudů České republiky, přičemž ovšem podmínky místní příslušnosti chybějí.


Nejvyšší soud vzal do úvahy především požadavek rychlosti a hospodárnosti řízení a rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu má bydliště žalobce, přičemž jde současně o soud snadno přístupný právním zástupcům žalobce i žalovaného. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 4 soudem, který výše označenou věc projedná a rozhodne.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. května 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná