4 Nd 113/2009
Datum rozhodnutí: 11.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 113/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Č. z. a r. b., a. s. , se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, zastoupena JUDr. S. V., advokátkou, proti žalované: T. R., bytem Vendryně 154, zastoupena JUDr. I. M., advokátkou, o 500.000,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 109/2005, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 109/2005 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku-Místku předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 10 C 109/2005, byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 8.


Návrh odůvodnila tím, že měla své trvalé bydliště v Praze 8, které jí bylo úředně zrušeno, byť se na této adrese nezdržuje a zdržuje se na adrese svého trvalého bydliště tj. Vendryně 154. Dané zdůvodnění dále doplnila tak, že trvá na tom, aby soudní spor byl přeřazen do nezávislé oblasti, tj. jejího bydliště v Praze 8, o které byla zásahem úřední moci nezákonně připravena pod pohrůžkou ztráty zaměstnání.


Žalobce s návrhem na delegaci nesouhlasí a to z zejména z důvodu, že přenesením věci by narostly náklady na straně žalobce, když sídlo zástupkyně žalobce i pobočky žalobce, která věc vyřizuje, je v Ostravě.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděná navrhovatelkou delegace, tj. že u ní došlo ke změně bydliště, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Jmenovaná je zastoupena právním zástupcem z řad advokátů a její práva budou nepochybně plně zajištěna i v řízení u místně příslušného soudu.


Dále také nelze pominout, že žalobce ve věci vyslovil nesouhlas s delegací včetně obsahu jeho vyjádření. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud ve Frýdku Místku je s věcí již obeznámen.


Pro úplnost se uvádí, že pokud žalovaná ve svém podání rovněž vznesla námitku podjatosti soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku, jemuž je věc přidělena a všech dalších soudců daného soudu, je o takové námitce příslušný rozhodnout podle § 16 odst. 1 o. s. ř. soud nadřízený tj. Krajský soud v Ostravě, který již o ní rozhodl usnesením obsaženým na č.l. 174.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c