4 Nd 112/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 112/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: A. Š., posl. bytem Praha 7, Letohradská 12, zemř., za účasti dědiců: 1) J. Š., bytem Stará Bělá-Ostrava, Na Popí 21, 2) A. Š., bytem Hodonín, Dukelská 67, a 3) J. Š., bytem Praha 4, Štúrova 26, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 314/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 314/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a