4 Nd 110/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 110/2011-43


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce TONSTAV-SERVICE, s. r. o. , se sídlem Okružní 630, 370 01 České Budějovice, IČ 63907887, zastoupeného JUDr. Kateřinou Soukupovou, advokátkou se sídlem U Malše 8, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému J. F. , zastoupenému Ing. Bc. Jiřím Souralem, obecným zmocněncem, o zaplacení částky 70.000,- Kč s příslušenstvím a o zaplacení smluvní pokuty 60.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1228/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1228/2010, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označeném řízení navrhl žalovaný podáním ze dne 16. 1. 2011, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě. Jako důvod tohoto návrhu uvedl, že dodávku, předání a částečnou montáž, jehož úhrady se žalobce domáhá, prováděla divize se sídlem v Ostravě-Hrabové. Žalovaný má za to, že v dalším řízení bude zapotřebí vyslechnout řadu svědků na obou stranách, případně vypracovat znalecké vyjádření ke kompletnosti dodávky a s ohledem na tyto okolnosti považuje za vhodné, aby z důvodu hospodárnosti řízení byla věc projednána před Krajským soudem v Ostravě.

Žalobce prostřednictvím své právní zástupkyně sdělil podáním ze dne 8. 3. 2011, že s návrhem na delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasí, návrh považuje za účelový a nadto zdůraznil, že ve věci byla uzavřena Dohoda o uznání závazku a způsobu jeho zaplacení, kterou žalovaný plně uznal svůj závazek vůči žalobci.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z obsahu spisu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě natolik pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení, aby to odůvodnilo výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Důvody, kterými byl návrh žalovaného odůvodněn, nemůže Nejvyšší soud považovat za zásadní, neboť nemůže předjímat, jaké důkazy budou v již započatém řízení jeho účastníky navrhovány a soudem prováděny, přičemž je zřejmé, že žalovaným zmíněné hospodárnosti řízení lze dosáhnout i jinými, zcela obvyklými, procesními prostředky (např. dožádáním u jiného soudu), než přikázáním věci jinému soudu.

Nejvyšší soud rovněž nemohl přehlédnout, že ohledně návrhu na přikázání věci jinému soudu mezi účastníky řízení nepanuje shoda.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. dubna 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše N o v o t n á