4 Nd 110/2009
Datum rozhodnutí: 12.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 110/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci řízení o soudní úschově částky 2.368,50,- Kč složitelky: G., a. s., ve prospěch: neznámý příjemce (původní věřitelka A. H.), vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 106/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 106/2009 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2009, sp. zn. 100 Sd 106/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud je místně příslušný.

V předmětné věci se jedná o řízení o soudní úschově finanční částky ve výši 2.368,50,- Kč jako výtěžku z veřejné dražby cenných papírů, na základě návrhu složitelky ze dne 16. 2. 2009. Ze spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 100 Sd 106/2009, vyplývá, že původní věřitelka A. H., zemřela, což bylo složitelce sděleno doručovatelem. Složitelka v návrhu na přijetí peněz do úschovy soudu sděluje, že svůj závazek zaplatit předmětnou částku není schopna splnit, neboť vzhledem k úmrtí původní věřitelky mu věřitel není znám, přičemž místo plnění nebylo dohodnuto.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě se jedná o plnění povinnosti složitele vyplatit věřiteli výtěžek z prodeje akcií podle § 214 odst. 4 obch. zákoníku, tedy o obchodní závazkový vztah, kde místo plnění je třeba posuzovat podle § 337 odst. 1 obch. zákoníku. Jelikož však v daném případě není věřitel znám, není možno určit místo plnění a tedy ani místní příslušnost soudu.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a že jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti.


S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u kterého byl podán návrh na přijetí peněz do úschovy, tedy Městský soud v Brně. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Městský soud v Brně soudem příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. května 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná