4 Nd 11/2011
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 11/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce F. P. proti žalované R. P. , o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 119/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 119/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Nymburce.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 5 C 119/2010, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Vyslovení své místní nepříslušnosti opět odůvodnil tím, že v době zahájení řízení oba účastníci řízení měli a nadále mají bydliště mimo území České republiky a s ohledem na tuto okolnost nelze určit místní příslušnost konkrétního soudu. Oba účastníci jsou občany České republiky a v dané věci je dána pravomoc soudů České republiky. Proto v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 o. s. ř. okresní soud vyslovil, že není místně příslušným soudem a po právní moci tohoto usnesení předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí v intencích ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Zákonné předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu chybějí.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že projednání a rozhodnutí věci bude vhodné ponechat u Okresního soudu v Nymburce, který by byl i místně příslušným soudem, pokud by bylo možno určit místní příslušnost dle § 88 písm. a) o. s. ř. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Nymburce tím soudem, který věc projedná a rozhodne, když delegaci věci jinému soudu nelze racionálnějším a ekonomičtějším postupem odůvodnit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu