4 Nd 108/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 108/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci neznámého příjemce (původní věřitel: Ing. M. O.) a složitelky: G., a. s., o návrhu na přijetí částky 2.368,50 Kč do úschovy soudu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 103/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 103/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 16. 2. 2009 (soudu doručeno dne 19. 2. 2009) podala složitelka u Městského soudu v Brně návrh na přijetí částky 2.368,50 Kč do úschovy soudu a za příjemce označila neznámého příjemce. V návrhu na zahájení řízení uvedla, že zůstavitel Ing. M. O. byl jedním z akcionářů společnosti, kteří si své akcie nevyzvedli, a proto byly jeho akcie prodány ve veřejné dražbě. Složitelka po provedení dražby v souladu s ustanovením § 214 odst. 4 obchodního zákoníku poukázala výtěžek z prodeje akcií zůstaviteli, a to formou poštovní poukázky. Složitelce bylo doručovatelem následně sděleno, že zůstavitel zemřel. S ohledem na danou skutečnost nelze závazek splnit, jelikož zůstavitel zemřel a složitelce není známo, kdo je dědicem zůstavitele.


Následně Městský soudu v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2009, sp. zn. 100 Sd 103/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud je místně příslušný.


Podáním Městského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. 100 Sd 103/2009, byla poté věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.


Podle ustanovení § 88 písm. l) o. s. ř. je k řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění. Jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.


Podle ustanovení § 337 odst. 1 obchodního zákoníku peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a v sídle nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva nebo tento zákon jinak.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že v daném případě jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, jedná se o obchodněprávní závazek, kdy místem plnění ve smyslu ustanovení § 337 obchodního zákoníku je sídlo, místo podnikání nebo místo bydliště věřitele. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemcem v projednávané věci je neznámý, nelze tak zjistit ani jeho sídlo, místo podnikání nebo bydliště.


V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Městský soud v Brně.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata