4 Nd 106/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 106/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci stanovení data úmrtí neznámé osoby, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 Nc 347/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 Nc 347/2009, projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech.


O d ů v o d n ě n í :


Okresnímu soudu v Rokycanech byla podáním ze dne 4. 3. 2009 předložena žádost Městského úřadu Mýto o stanovení data úmrtí neznámé osoby, nalezené v M. dne 10. 8. 2008.


Okresní soud v Rokycanech věc předložil Nejvyššímu soudu přípisem ze dne 1. 4. 2009, sp. zn. 4 Nc 347/2009, k rozhodnutí o příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. s tím, že věcně příslušným soudem k projednání věci je nepochybně okresní soud, podmínky pro určení místní příslušnosti však chybějí, přičemž z obsahu připojeného spisu nelze zjistit žádné okolnosti svědčící pro závěr, že osoba, o které má proběhnout řízení, měla naposledy bydliště v obvodu Okresního soudu v Rokycanech.


Podle § 22 odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze zjistit podmínky místní příslušnosti soudu, pokud jde o tuto neznámou fyzickou osobu.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř. , při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu byla neznámá fyzická osoba nalezena. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Rokycanech soudem, který věc projedná a rozhodne.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná