4 Nd 104/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 104/2011-52


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Profidebt, s. r. o. , se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO 27221971, proti žalovanému P. N. , 460 06 Liberec, o zaplacení částky 19.799,99 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C 292/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C 292/2009, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 20. 9. 2010, sp. zn. 22 C 292/2009, vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne .

V odůvodnění usnesení Okresní soud v Liberci uvedl, že dle jeho zjištění žalovaný na adrese uvedené v žalobě v době zahájení řízení nebydlí a má evidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny v Ústí nad Labem. V obvodu Okresního soudu v Liberci žalovaný neměl nikdy trvalý pobyt.

Jelikož se Okresnímu soudu v Liberci nepodařilo zjistit skutečné bydliště žalovaného, rozhodl výše uvedeným usnesením o své místní nepříslušnosti a věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu s tím, že dle jeho názoru by měl být k projednání a rozhodnutí určen Okresní soud v Ústí nad Labem.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud žalovaného dle místa jeho bydliště, neboť na adrese uvedené v žalobě žalovaný nebydlí a jeho adresa uvedená ke dni zahájení řízení je toliko adresou ohlašovny.

Nejvyšší soud se neztotožnil s výše uvedeným názorem Okresního soudu v Liberci, že bude vhodné určit Okresní soud v Ústí nad Labem tím soudem, který věc projedná a rozhodne. Jestliže totiž adresa žalovaného v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem je pouze adresou ohlašovny a není důvodu předpokládat, že zde také žalovaný bydlí v úmyslu se zde zdržovat trvale, není jediného důvodu svědčícímu pro to, aby věc projednal právě Okresní soud v Ústí nad Labem.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že z hlediska hospodárnosti řízení se jeví účelným, aby věc byla projednána a rozhodnuta Obvodním soudem pro Prahu 1, v jehož obvodu je sídlo žalobce. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 1 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á
předsedkyně senátu