4 Nd 104/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 104/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci navrhovatelky MUDr. H. K. B. , zastoupené Ing. B. Š. , o prohlášení za mrtvou nezvěstnou M. B. , neznámého data úmrtí a neznámého bydliště, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 7 Nc 1151/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kladně předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle ustanovení § 88 písm. f) o. s. ř. je v řízení o prohlášení za mrtvého namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., k řízení příslušný soud, který byl naposledy v České republice obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 věty první o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Kladně, přičemž navrhovatelka v návrhu uvedla, že není známo, kdy a kde se M. B. narodila, kdy a kde zemřela a jaké bylo její poslední bydliště. Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. 7 Nc 1151/2008, (č. l. 44) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti. V dané věci se jedná o projednání dědictví po zemřelé, u níž není známo místo a čas úmrtí ani její poslední bydliště.


Z šetření provedeného soudem prvého stupně vyplývají následující informace. Bylo zjištěno, že zůstavitelka se narodila v O. (č. l. 35 36, zpráva Magistrátu hlavního města P. Odboru Archivu hlavního města P. . Ze zprávy Státního okresního archivu K. (č. l. 31) se podává, že ve fondu Okresního soudu Slaný je uložen spis sp. zn. A 101/21, který se týká J. B. , rolníka z O. Mezi pozůstalými je uvedena také dcera M. , které ke dni 21. 2. 1921 bylo 28 let. Tento údaj odpovídá datu narození M. B. , Dle zprávy je ve spisu k této osobě veden záznam z roku 1927, kdy měla adresu v O. Obec O. byla původně součástí obce B. Další zprávy o životě zůstavitelky se nepodařilo zjistit.


Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že zůstavitelka je mrtvá. Nicméně nepodařilo se nalézt jakékoliv záznamy o tom, kdy a kde zemřela. V daném případě tak nejsou známa kriteria pro posouzení místní příslušnosti podle příslušných ustanovení zákona.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzované věci je z dostupných informací u zůstavitelky známa coby poslední bydliště adresa v O. platná v roce 1927. Z ostatních informací již není o pobytu zůstavitelky možno určit žádný další relevantní údaj. Místně příslušným soudem by tak byl Okresní soud v Kladně, v jehož obvodu se nachází obec B. , jejíž součástí byla obec O. Ačkoliv Okresní soud v Kladně je soudem u něhož započalo řízení, je třeba přihlédnout též ke skutečnosti, že u soudu byl návrh navrhovatelky podán společně s návrhem na prohlášení za mrtvého V. B. (roz. B. ) bratra zůstavitelky. O něm rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 4 Nd 323/2008, se závěrem, že věc má projednat Obvodní soud pro Prahu 2. S ohledem na rychlost a hospodárnost řízení a skutečnost, že sama navrhovatelka ve svém podnětu žádala o spojení obou věcí, a též k tomu, že účastníci řízení mají svá bydliště v P. , jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu se jeví, aby i tato věc byla projednána a rozhodnuta Obvodním soudem pro Prahu 2.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a požadavku rychlosti a hospodárnosti soudního řízení ve věci dědické.


Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata