4 Nd 101/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 101/2011-74

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce V. B. , proti žalované M. M. , o zaplacení 15.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 9/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 9/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 8. 12. 2008 (doručeno dne 8. 12. 2008) podal žalovaný u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci, ve kterém uvedl jako místo bydliště žalované V. , P. S. Při doručování na uvedenou adresu bylo však ze strany pošty soudu sděleno, že žalovaná se z této adresy odstěhovala. Následně Městský úřad Vrchlabí zprávou ze dne 16. 3. 2009 rozhodujícímu soudu sdělil, že žalovaná se v roce 2004 odstěhovala do Prahy 9. Poté bylo ze strany Úřadu Městské části Praha 14 zprávou ze dne 31. 3. 2009 soudu sděleno, že žalovaná má od 15. 10. 2004 trvalý pobyt na adrese Praha 9, Č. M. , B. V. (kontaktní úřadová adresa). Tato skutečnost odpovídá i výpisu z centrální evidence obyvatel ze dne 2. 4. 2009.

Dále ze zprávy Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 5. 5. 2009 soud zjistil, že žalované bylo v roce 2007 úspěšně doručováno na adresu P. , H. Ze zprávy Policie ČR ze dne 13. 7. 2009 však vyplynulo, že žalovanou na této adrese nikdo nezná. Dle výpisu z centrální evidence obyvatel má žalovaná od 1. 6. 2009 hlášen trvalý pobyt na adrese P. , Ch. , D. Ze zprávy pošty je ale zřejmé, že žalovaná je na této adrese neznámá, což potvrdila i zpráva Policie ČR ze dne 25. 8. 2009.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti vyslovil Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 1. 12. 2009, sp. zn. 0 Nc 2813/2008, místní nepříslušnost ve věci a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jako soudu místně příslušnému, když vycházel z toho, že žalovaná má bydliště na adrese P. , Ch. , D. Obvodní soud pro Prahu 4 však vyslovil nesouhlas s postoupením věci a Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 10. 2010, sp. zn. 1 Nc 2042/2010, shledal, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 4 s postoupením věci je důvodný s tím, že z obsahu spisu nevyplývá, že by žalovaná v době podání návrhu na zahájení řízení skutečně bydlela (fakticky se zdržovala) v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí poté usnesením ze dne 24. 1. 2011, sp. zn. 5 C 9/2011, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Toto usnesení se žalované podařilo doručit na adresu D. , P. Ch. a žalovaná následně podáním ze dne 1. 3. 2011 (doručeno dne 2. 3. 2011) Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí sdělila, že se v době podání návrhu na zahájení řízení z důvodu tíživé finanční situace zdržovala na adresách:
- P. , Č. M. , B. V. ,
- P. , N. ,
- P., K.

Podáním ze dne 23. 3. 2011 Okresní soud v Ústí nad Orlicí postoupil danou věc Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu, neboť dospěl k závěru, že není soudem místně příslušným a nemá podklady pro pozitivní závěr o místní příslušnosti jiného soudu.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se rozumí místo, kde se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 1, věty první, o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit místo, kde měla žalovaná bydliště či kde se zdržovala v době podání návrhu na zahájení řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud k projednání a rozhodnutí dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2011


JUDr. Jiří Pácal, předseda senátu