4 Nd 101/2009
Datum rozhodnutí: 21.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 101/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstavitelce: M. H., posl. bytem Vrbátky, část Dubany 184, okres Prostějov, za účasti: H. K., bytem Nymburk, Rybářská 2282, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 1561/2005, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 1561/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburce.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec