4 Nd 10/2009
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 10/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce G. C., s. r. o., proti žalovanému R. Š., zastoupenému JUDr. T. K., advokátem, o zaplacení smluvní pokuty 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 2 Cm 26/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 2 Cm 26/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l


Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a