4 ICm 1513/2016
Číslo jednací: 4 ICm 1513/2016-44 KSOS 36 INS 11786/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Volným ve věci žalobce Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 2009/64, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupeného JUDr. Milošem Jirmanem, advokátem se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, proti žalovanému FARADAY v.o.s., IČ 26790866, se sídlem Vydmuchov 707/20, 733 01 Karviná-Fryštát, insolvenčnímu správci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Tavičská 784/32, 700 30 Ostrava-Vítkovice, zastoupenému Mgr. Radimem Struminským, advokátem se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 00 Havířov -Podlesí, o určení pravosti popřené pohledávky žalobce

t a k t o:

I. Žaloba žalobce o určení, že nezajištěná dílčí pohledávka č. 1 žalobce Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 2009/64, 591 01 Žďár nad Sázavou přihlášená do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Tavičská 784/32, 703 00 Ostrava vedeného isir.justi ce.cz KSOS 36 INS 11786/2015

u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 11786/2015 z titulu finanční půjčky v celkové výši 1.550.000,-Kč, je po právu, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26.04.2016, která došla soudu 05.05.2016 se žalobce domáhal po žalovaném určení, že nezajištěná dílčí pohledávka č. 1 žalobce Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 2009/64, 591 01 Ždár nad Sázavou přihlášená do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Tavičská 784/32, 703 00 Ostrava vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 11786/2015 z titulu finanční půjčky v celkové výši 1.550.000,-Kč, je po právu.

Žalovaný u soudního jednání dne 13.12.2017 trval na zamítnuti žaloby žalobce z důvodů uvedených ve vyjádření ze dne 10.10.2017. V něm žalovaný uvedl, že podle žaloby žalobce měl mít žalobce částku 1.550.000,-Kč k dispozici, neboť tu mu poskytla jako půjčku společnost IMONT press, IČ 26888475, jejímž jediným společníkem a jednatelem je žalobce. Jak vyplývá z listin založených ve sbírce listin společnosti IMONT press s.r.o. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 42994, nebyla v příloze k účetní závěrce za období 01.01.2014-31.12.2014 v části 4.1 Výše půjček a úvěrů, ostatní peněžní i nepeněžní plnění členům statutárních orgánů, uvedena žádná půjčka této společnosti jednateli Petru Majorovi. Žalovaný trval na tom, co již bylo konstatováno soudem při přezkumném jednání a schůzi věřitelů dne 07.04.2016, že nebyla prokázána reálná existence prostředků, že okolnosti transakce zpochybňuje doznání věřitele o manipulaci s penězi (rozpis na pokladní doklady po 260.000,-Kč), že není patrno, jak měly být použity, že není zřejmé komu měly být vypláceny, když je směšována aktivita neznámého subjektu, možná i Volksbank. Tvrzení uváděna dlužníkem v dokumentu označeném jako Potvrzení pro potřebu kontrolních orgánů státní správy jsou ryze účelová a nepravdivá. Žalovaný má za to, že žádná jednání popisovaná v tomto dokumentu neproběhla a žalobce jejich uskutečnění nijak neprokázal.

Mezi účastníky bylo v tomto sporu nesporné, že:

-usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 36 INS 11786/2015-A 24 ze dne 22.12.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatoplukova 181/12, Ostrava-Zábřeh a na jeho majetek byl prohlášen konkurz,

-insolvenčním správcem byla ustanovena společnost FARADAY v.o.s. se sídlem Vydmuchov 707/20, Karviná-Fryštát, IČ 26790866,

ICM R KSOS 36 INS 11786/2015

-žalobce pod přihláškou č. P 12 ze dne 19.02.2016, doručenou soudu 22.02.2016 přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 11786/2015 pohledávky č. 1 a 2 za dlužníkem Jaromírem Zerzánkem v celkové výši 2.050.000,-Kč,

-insolvenční správce (žalovaný) u přezkumného jednání konaného dne 07.04.2016 popřel pohledávku žalobce č. 1 do výše 1.550.000,-Kč co do pravosti z důvodu, že tato pohledávka nevznikla a žalobce její vznik neprokázal. Pohledávku žalobce č. 2 ve výši 500.000,-Kč insolvenční správce nepopřel a dlužník uznal obě pohledávky žalobce za oprávněné.

Soud provedl důkazy navrhované žalobcem, a to přihláškou žalobce č. P12 ze dne 19.02.2016, bankovním výpisem z UniCreditBank ze dne 17.06.2014, úplným výpisem společnosti IMONT press s.r.o, IČ 26888475, hotovostní půjčkou, potvrzením dlužníka pro potřebu orgánů státní zprávy ze dne 19.02.2016, protokolem o přezkumném jednání a zápisem z 1. schůze věřitelů ze dne 07.04.2016, vyrozuměním žalovaného o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky ze dne 09.04.20196 včetně dodejky.

Z přihlášky pohledávky žalobce č. P12 ze dne 19.02.2016, která došla soudu 22.02.2016 soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 11786/2015 nevykonatelné a nezajištěné pohledávky č. 1 a 2 v celkové výši 2.050.000,-Kč. Žalobce měl poskytnout dlužníkovi žalovaného peněžní prostředky ve výši 1.550.000,-Kč, které se dlužník žalovaného zavázal splatit do 30.06.2014 žalobci. I přes opakované výzvy nebylo dlužníkem žalovaného žalobci dosud nic uhrazeno na jeho pohledávku č. 1. Také na pohledávku žalobce č. 2 ve výši 500.000,-Kč po odstoupení od smlouvy o dílo na zhotovení Absorpčního tepelného čerpadla 45,6 kW s regenerací ze dne 20.03.2014 nebylo dlužníkem žalovaného žalobci dosud nic uhrazeno.

Z bankovního výpisu z UniCreditBank ze dne 17.06.2014 soud zjistil, že z účtu společnosti IMONT press s.r.o. byla tohoto dne vyplacena jednateli této společnosti, a to žalobci půjčka ve výši 1.550.000,-Kč.

Z úplného výpisu společnosti IMONT press s.r.o., IČ 26888475 soud zjistil, že v roce 2014 byl žalobce jediným jednatelem a společníkem této společnosti.

Z hotovostní půjčky soud zjistil, že podle této listiny měl žalobce půjčit dlužníkovi žalovaného Jaromíru Zerzánkovi částku ve výši 1.550.000,-Kč. Tato částka měla být předána dlužníkovi žalovaného dne 17.06.2014 v hotovosti a měla být splacena do 30.06.2014 žalobci. Za tuto půjčku měl dlužník žalovaného zaplatit žalobci 130.000,-Kč.

Z potvrzení dlužníka pro potřebu orgánů státní správy ze dne 19.02.2016 soud zjistil, že toto potvrzení vystavil žalobci na jeho vlastní žádost pro potřebu kontrolních orgánů státní správy dlužník žalovaného Jaromír Zerzánek. V něm dlužník žalovaného potvrdil, že dne 17.06.2014 mu žalobce osobně předal finanční hotovost, a to v 5 částkách po 260.000,-Kč

ICM R KSOS 36 INS 11786/2015 a jednu částku ve výši 250.000,-Kč podle smlouvy o hotovostní půjčce , ve které byly tyto hotovosti sjednoceny pod jednu částku 1.550.000,-Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu z 1. schůze věřitelů ze dne 07.04.2016 soud zjistil, že na tomto přezkumném jednání byla popřena pohledávka žalobce (č.1) v rozsahu 1.550.000,-Kč. Soudu byla předložena listina s názvem hotovostní půjčka, nedatováno. Z ní bylo zjištěno, že bylo prohlášeno předání částky 1.550.000,-Kč. Žalobce k tomu vysvětlil, že při jednání v Třebíči dne 17.06.2014 dal tyto peníze dlužníkovi Jaromíru Zerzánkovi, který je dal přítomnému zástupci arabské banky. Následně žalobce uvedl, že nešlo asi o arabskou banku, ale o zástupce Volksbank, něčím takovým se tam prokázali, částka byla rozepsána asi na 6 dokladů, ale zaplacena byla naráz. Podle soudu nebyla prokázána reálná existence prostředků, okolnosti transakce zpochybňuje doznání žalobce o manipulaci s penězi, jejím rozpisem na nižší částky, není patrno, jak měly být použity, není zřejmé komu měly být vyplaceny, když je směšována aktivita neznámého subjektu, možná i Volksbank. Za těchto podmínek bylo na žalobci, aby prokázal svůj nárok.

Z vyrozumění žalovaného o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky ze dne 09.04.2016 včetně dodejky soud zjistil, že tímto vyrozuměním žalovaný informoval zástupce žalobce advokáta JUDr. Miloše Jirmana, Nádražní 600/21, Ždár nad Sázavou, že dne 07.04.2016 se konalo přezkumné jednání ve věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Tavičská 784/32, Ostrava-Vítkovice, kterého se zúčastnil i žalobce. Na tomto přezkumném jednání byla popřena nevykonatelná pohledávka žalobce č.1 ve výši 1.550.000,-Kč co do pravosti, když žalobce neprokázal její vznik. Žalovaný proto poučil žalobce o možnosti uplatnění svého práva žalobou na určení pravosti pohledávky č. 1, a to do 30 dnů od konání přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Toto vyrozumění bylo zástupci žalobce doručeno dne 12.04.2016.

V rámci dokazování u soudního jednání dne 13.12.2017 soud také provedl listinné důkazy žalovaného, a to rozvahou společnosti IMONT press s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 a přílohou k účetní závěrce společnosti IMONT press s.r.o. za zdaňovací období 01.01.2014-31.12.2014.

Z rozvahy společnosti IMONT press s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 soud zjistil, že ke dni účetní závěrky k 31.12.2014 narostly dlouhodobé pohledávky o 76.000,-Kč oproti účetní závěrce k 31.12.2013 a krátkodobé pohledávky naopak poklesly o 476.000,-Kč oproti účetní závěrce k 31.12.2013. Z toho vyplývá, že žádná půjčka ve výši 1.550.000,-Kč nebyla touto společností IMONT press s.r.o. žalobci poskytnuta.

Z přílohy k účetní závěrce společnosti IMONT press s.r.o. za zdaňovací období 01.01.2014 -31.12.2014 soud zjistil, že v bodu 4.1 této přílohy týkající se výše půjček a úvěrů, ostatních peněžních i nepeněžních plnění členů statutárních orgánů nebyla uvedena žádná půjčka jednateli této společnosti, a to žalobci.

ICM R KSOS 36 INS 11786/2015

Podle skutkových tvrzení žalobce uvedených v žalobě měla společnost IMONT press s.r.o. poskytnout žalobci jako jejímu jedinému společníkovi a jednateli půjčku ve výši 1.550.000,-Kč. Žádný doklad o uzavřené smlouvě o půjčce mezi společnosti IMONT press s.r.o. a žalobcem soudu ale předložen nebyl. Navíc podle přílohy k účetní závěrce společnosti IMONT press s.r.o. za zdaňovací období od 01.01.2014 do 31.12.2014, a to bodu 4.1 této přílohy nebyla poskytnuta žádná půjčka jednateli této společnosti, a to žalobci. Žádná oprava této přílohy, že by tomu bylo jinak, také nebyla touto společnosti provedena. Podle rozvahy společnosti IMONT press s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 nebyla žádná půjčka ve výši 1.550.000,-Kč touto společnosti žalobci rovněž poskytnuta srovnáním krátkodobých a dlouhodobých pohledávek k účetní závěrce k 31.12.2013. Částku 1.550.000,-Kč, kterou žalobce vybral z účtu společnosti IMONT press s.r.o. tak nemohl předat dlužníkovi žalovaného jako půjčku od této společnosti z výše uvedených důvodů. Podle písemné hotovostní půjčky navíc částka 1.550.000,-Kč měla být předána žalobcem dlužníkovi v rozporu se zákonem o omezení plateb v hotovosti, a proto žalobce požadoval po dlužníkovi potvrzení pro potřebu orgánů státní správy ze dne 19.02.2016. Protože z přílohy k účetní závěrce společnosti IMONT press s.r.o. za rok 2014 nevyplývalo, že by tato společnost poskytla žalobci půjčku ve výši 1.550.000,-Kč v roce 2014, tak jak bylo žalobcem tvrzeno a ten tak nemohl následně tuto půjčku předat dlužníkovi žalovaného, proto soud nepřistoupil k následnému kroku žalobce, a to k výslechům žalobce, dlužníka a svědka Ivana Datcheva, když jednotlivé tvrzené kroky žalobce do sebe nezapadaly, byly nevěrohodné a tuto nevěrohodnost nelze dohnat ani účastnickými a svědeckými výslechy. Na základě výše uvedených skutečností soud proto žalobu žalobce dle výroku I. zamítl jako nedůvodnou.

Návrh žalobce na provedení důkazů, a to výslechem žalobce Petra anonymizovano , bytem Okružní 2009/64, Ždár nad Sázavou, dlužníka Jaromíra anonymizovano , bytem Tavičská 784/32, Ostrava-Vítkovice, svědka Ivana Datcheva, bytem Jiráskova 1098/, Třebíč, předložením účetnictví žalobce případně výslechem účetní žalobce a návrh žalovaného na provedení důkazu, a to originálem výpisu z účtu UniCreditBank ze dne 17.06.2014 soud zamítl, neboť tyto důkazy vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považoval za nerozhodné a nadbytečné.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst.1 insolvenčního zákona. Žalobce procesně zavinil podání žaloby ohledně pravosti své pohledávky ve výši 1.550.000,-Kč z titulu finanční půjčky, a proto mu soud nepřiznal žádné náklady řízení. Navíc podle ust. § 202 odst.1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalovanému žádné náklady řízení nevznikly. Soud proto o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.12.2017 Za správnost vyhotovení: JUDr. Aleš Volný v.r. Eva Stöhrová samosoudce

ICM R