4 Co 51/2015
4 Co 51/2015-126

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze rozhodl V senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Lukáčové a soudců JUDr. Evy Keményové a JUDr. Jiřího Švehly V insolvenční Věci dlužníka: HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., se sídlem 378 10 České Velenice, Jana Pernera 159, IČ 46711201, o žalobě pro zmatečnost podané věřitelem : Všeobecná úvěrová banka, a.s., se sídlem 829 90 Bratislava, Mlynské Nivy 1, Slovenská republika, IČ 31320155, zast. JUDr. Radkou Konečnou, advokátkou, se sídlem 110 00 Praha 1, Lazarská 1718/3, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.9.2014 č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-29, k odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. prosince 2014 č.j. KSCB 28 ICm 3773/2014-59, takto: Usnesení soudu prvního stupně se p o t V r z u j e . Odůvodnění

Žalobou pro zmatečnost podle ust. § 229 odst. 1 písm. f/ o.s.ř. věřitel napadl usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.9.2014 č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-29, kterým byl řešen úpadek dlužníka, a namítal, že při vydání tohoto rozhodnutí byl soud nesprávně obsazen.

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že řízení se přerušuje do právní moci rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 2500/2014.

Soud své usnesení odůvodnil tím, že v insolvenční Věci dlužníka bylo po vydání žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí dále pokračováno, byla vydána další rozhodnutí, viz KSCB 27 INS 29347/2013-B-27 a KSCB 27 INS 29347/2013-B-59, a tato rozhodnutí byla napadena odvoláním, v němž je rovněž namítáno, že soud při svém rozhodování byl nesprávně obsazen. Odvolání bylo předloženo Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu a věc je vedena pod sp.zn. 1 VSPH 2500/2014. Z tohoto důvodu považuje soud prvního stupně za Vhodné řízení přerušit, nebot zde probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která má zásadní Význam pro rozhodnutí soudu v nynější Věci. Odkázal přitom na ust. § 109 odst. 2 písm. c/ a § 235b odst. 3 o.s.ř.

Ve Včas podaném odvolání věřitel namítá, že podle jeho názoru je přerušení řízení nesprávné, nebot k tomu nebyly dány podmínky. Poukazuje na to, že tento postup je V rozporu se zásadami občanského soudního řádu, insolvenčního řízení a zasahuje do ústavních práv věřitele na projednání Věci bez zbytečných průtahů. V dalším pak obšírně polemizuj e s názorem soudu prvního stupně o tom, zda je namístě i použití ust. § 23 5b odst. 3 o.s.ř., namítá, že nebyly splněny podmínky pro přerušení řízení podle ust. § 109 odst. 2 písm. c/ o.s.ř., a uzavírá stím, že odvoláním v insolvenčním řízení je dotčeno rozhodnutí soudu týkající se schůze věřitelů, má tedy za to, že Výsledek odvolacího řízení nepovede k vyřešení otázky namítané v žalobě pro zmatečnost. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně i řízení, které mu předcházelo, a aniž bylo nutné nařizovat V této Věci jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 109 odst. 2 písm. c/ o.s.ř. pokud soud neučiní jiná Vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít Význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže dal k takovému řízení podnět.

V projednávané Věci je nepochybné, a nepopřel to ani věřitel v podaném odvolání, že u odvolacího soudu probíhá řízení o odvolání podaném proti rozhodnutí ve stejném řízení, V jakém bylo vydáno žalobou pro zmatečnost napadené rozhodnutí, a v tomto odvolacím řízení je řešena stejná otázka, která je namítána v žalobě pro zmatečnost. Nesprávné obsazení senátu je tedy namítáno i v podaném odvolání i v žalobě pro zmatečnost. Vzhledem k tomu, že jedno z odvoláním napadených usnesení bylo vydáno dokonce předtím, než bylo vydáno žalobou pro zmatečnost napadené usnesení (viz č.l. 27 a 29), druhé pak poté, je zřejmé, že odvolací soud bude muset řešit otázku, zda odvoláním napadené usnesení bylo vydáno soudem, který byl nesprávně obsazen (§ 219a odst. 1 písm. a/ o.s.ř.). Za tohoto stavu nepochybil soud prvního stupně, jestliže vycházel při vydání napadeného usnesení z toho, že V jiném řízení je řešena otázka, která může mít Význam pro nynější řízení soudu.

Z vyložených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání za podmínek upravených V ust. § 237 o.s.ř. Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu V Českých Budějovicích kNejvyššímu soudu České republiky, který jen je oprávněn zkoumat přípustnost podaného dovolání.

V Praze dne 11. června 2015 JUDr. Milada L u k á č o V á, V. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Zuzana Micová

Digitálně podepsal Zuzana

Micová DN: c=CZ, o=VrchnÍ soud v

Praze [IČ 00215651], ou=9393, cn=Zuzana Micová, o I serialNumber=P140193 l C Datum: 2015.0622 07:50:22

+02'OO'