4 Co 146/2015
4Co 146/2015-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Švehly a soudců JUDr. Marie Grygarové a JUDr. Stanislava Bernarda v právní věci navrhovatelky: Adriana anonymizovano , anonymizovano , Jiřího Purkyně 322/22, Hradec Králové, doručovací adresa Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 1045, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. července 2015, č. j. 42 ICm 801/2015-28

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění :

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl návrh navrhovatelky na zrušení insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 42 INS 16205/2014. V odůvodnění uvedl, že navrhovatelku vyzval k doplnění návrhu, a to usnesením ze dne 9. 3. 2015. Jmenovaná však bez uvedení důvodu odepřela přijetí zásilky obsahující usnesení, o čemž svědčí záznam poštovní doručovatelky. Jelikož tedy návrh nebyl doplněn o vyžadované údaje, tj. označení účastníků, rozhodnutí, které je žalobou pro zmatečnost nebo o obnovu řízení napadáno, důvod takové žaloby, čeho se návrhem domáhá a o označení důkazů, postupoval soud podle § 43 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 232 o. s. ř. a předmětný návrh odmítl.

Proti usnesení podala navrhovatelka v otevřené lhůtě včasné odvolání podáním ze dne 24. 7. 2015. Uvedla, že podává odvolání proti usnesení 42 ICm 801/2015-28, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu. Připustila, že nevyhověla požadavku soudu na doplnění žaloby pro zmatečnost, a jako důvod uvedla, že o něm nevěděla. Nezpochybnila, že soud předmětnou výzvu vydal, namítla však, že správně měla být vyvěšena na stránkách Justice . Navrhla, aby v daném řízení bylo pokračováno, neboť podle jejího názoru je potřebné zrušit insolvenční řízení, které je proti ní jako fyzické osobě nezákonně vedeno.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2 lit.c/ o. s. ř.) a dospěl poté k závěru, že odvolání není důvodné. Z obsahu odvolání dovodil, že se odvolatelka domáhá změny napadeného usnesení tak, aby byla zrušena rozhodnutí vydaná v označeném insolvenčním řízení (§ 41 odst. 2 o. s. ř.).

V dané právní věci navrhovatelka podala u soudu prvního stupně návrh označený jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost jako opravný prostředek proti usnesení č. j. KSHK 42 INS 16205/2014 1 VSPH 56/2015-A-29, v němž kromě citace zákonných ustanovení a obecných výhrad proti založení insolvenčního řízení uvádí, že insolvenční soud postupoval při vydání svých rozhodnutí nesprávně, když konkurz probíhal pro nepatrnou částku a dlužník nebyl označen plným obchodním jménem společnosti a je zde i pochybení při zmocnění osoby zastupující věřitele. isir.justi ce.cz

Podle § 232 odst. 1 o. s. ř. musí žaloba pro zmatečnost a o obnovu řízení vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jaké rozsahu je napadá, důvod žaloby, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá.

Jelikož v dané právní věci návrh podaný navrhovatelkou zákonem vyžadované náležitosti neobsahoval, vyzval soud prvního navrhovatelku usnesením ze dne 9. 3. 2015, č. j. 42 ICm 801/2015-25 k doplnění návrhu, přičemž ji podrobně poučil, o jaké údaje má být návrh doplněn, a k tomu jí stanovil lhůtu 14 dnů. Usnesení, které zároveň obsahovalo poučení o následcích včasného nevyhovění výzvě, tj. odmítnutí podání, bylo navrhovatelce doručováno na její adresu jako zásilka do vlastních rukou adresáta, adresátka nepřevzala, jak o tom svědčí záznam poštovní doručovatelky na obálce zásilky, neboť dne 28. 3. 2015 bylo přijetí adresátkou odepřeno bez udání důvodu. Záznam doručujícího orgánu obsahuje jméno adresátky-Adriana anonymizovano , datum odmítnutí převzetí zásilky a razítko doručující pošty PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou, jméno a podpis poštovní doručovatelky. O tom, že poučení o následcích odepření přijetí bylo adresátce poskytnuto při neúspěšném pokusu o předání zásilky, svědčí odtržení rubrikovaného znění tohoto poučení, když zásilka byla následně vrácena odesílajícímu soudu ve stavu se zjevným odstraněním části s předmětným poučením.

Podle § 50c odst. 1 o. s. ř. odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno; o tom musí být příjemce písemnosti poučen.

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že při odepření přijetí písemnosti nastává ze zákona fikce doručení, a proto následné doručení vyvěšení na úřední desce soudu, resp. na stránkách justice , jak dovozuje odvolatelka, nemá místo. Za stavu, kdy došlo k průkaznému odepření doručované písemnosti, při současném splnění další zákonné podmínky-poučení o následcích odmítnutí převzetí, platí, že předmětná písemnost byla navrhovatelce doručena dne 28. 3. 2015.

Jelikož navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě, ani později, neodstranila a tyto nedostatky brání projednání žaloby pro zmatečnost a o obnovu řízení z důvodu, že návrh na zahájení těchto řízení neobsahuje rozhodné skutečnosti směrodatné pro rozhodnutí o důvodnosti návrhu (§ 232 odst. 1 o. s. ř.), nelze soudu prvního stupně vytknout pochybení, pokud návrh odmítl postupem dle § 43 odst. 2 o. s. ř.

Odvolací soud se zřetelem k výše uvedeným argumentům napadené usnesení jako správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 237 o. s. ř.

V Praze dne 5. května 2016 JUDr. Jiří Š v e h l a v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Zuzana Micová

2