4 Co 137/2014
4Co 137/2014-19

I

USNESENI

Vrchní soud V Praze rozhodl V senátě složene'm z předsedkyně JUDr. Milady Lukáěove' a soudců JUDr. Jiřího Švehly a JUDr. Evy Keměnyově V insolvenční Věci dlužníků: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Tylova 694, PSČ 463 65 Nove' Město pod Smrkem a Mgr. Jitka anonymizovano , nar. , bytem-, o žalobě pro zmatečnost podane' navrhovatelem-původním insolveněním správcem dlužníků Edl a partneři, V. o. s., IČ: 24203319, se sídlem PSČ 503 41 Hradec Králove'-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 13.11.2013, ě.j. KSLB 57 INS 9281/2012, 3 VSPH 1720/2013-B-28, o zaplacení soudního poplatku z žaloby, o odvolání navrhovatele proti usnesení Kraj ske'ho soudu V Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 30.12.2013, ě.j. KSLB 57 INS 9281/2012-B-32,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc s e V r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně uložil navrhovateli, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za žalobu pro zmateěnost ve výši 5.000,-Kě na účet soudu.

Soud prvního stupně odůvodnil sve' rozhodnutí tím, že neshledáVá na straně navrhovatele důvody pro Věcne' osvobození od soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. r) z. ě. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích V platne'm znění (dále jen zákon o soudních poplatcích), neboť navrhovatel nepodal žalobu pro zmateěnost proti rozhodnutí Vrchního soudu vPraze ze dne 13.11.2013, ě.j. KSLB 57 INS 9281/2012, 3 VSPH 1720/2013-B-28 V pozici insolveněního správce, a proto se na jeho osobu osvobození od soudních poplatků nemůže vztahovat.

Proti tomuto usnesení podal V zákonem stanovene' lhůtě V souladu s ustanovením § 204 odst. 1 oběanske'ho soudního řádu (dále jen o.s.ř.) odvolání navrhovatel, který poukazoval na to, že splňuje podmínky pro Věcne' osvobození od soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích a dále, že rozhodnutí bylo vydáno asistentem soudkyně Mgr. Lukášem Pauldurou, jenž měl být k tomuto úkonu pověřen samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou, která je z projednávání a rozhodování te'to Věci vyloučena. Navrhoval, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a Věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. list č. 1 Sp. zn. 4Co 137/2014

Odvolací přezkoumal usnesení soudu prvního stupně a řízení tomuto rozhodnutí předcházející aniž nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dospěl kzávěru, že odvolání navrhovatele nelze upřít důvodnost.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jine'ho návrhu na zahájení řízení.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marne'm uplynutí te'to lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 14 odst. 3 o.s.ř. zprojednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni take' soudci, kteří žalobou napadene' rozhodnutí vydali nebo Věc proj ednávali.

Podle § 36a odst. 4 z. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů V platne'm znění (dále jen zákon o soudech a soudcích) asistent soudce vykonává jednotlivě úkony soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce.

Podle § 42 odst. 1 písm. a) a e) zákona o soudech a soudcích V rozvrhu práce soudu se zejme'na jmenovitě určují soudci tvořící senát, samosoudci, přísedící, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatele', kteří budou působit V jednotlivých soudních odděleních. Rozvrh práce dále určuje zastupování asistentů soudců působících na jiných soudních odděleních pro případ, že nemohou prove'st úkony ve Věci z důvodu nepřítomnosti nebo vyloučení, anebo z jiných vážných důvodů.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že navrhovatel podal dne 19.12.2013 u soudu prvního stupně žalobu pro zmatečnost proti shora zmíněněmu usnesení Vrchního soudu V Praze, když uplatnil zmatečností důvod dle ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř. Napadeným usnesením soud prvního stupně uložil navrhovateli, aby zaplatil soudní poplatek z návrhu. Rozhodnutí vydal asistent samosoudkyně Mgr. Lukáš Pauldura, který byl dle rozvrhu práce Kraj ske'ho soudu V Ústí nad Labem-pobočka Liberec platne'ho do 31.12.2013 pro obchodní úsek přidělen k výkonu funkce asistenta soudce do senátu 54 INS, jemuž předsedala soudkyně Mgr. Marta Pražáková. Usnesením ze dne 16.1.2014, č.j. KSLB 57 INS 9281/2012-B-37 vyloučila samosoudkyně Mgr. Marta Pražáková věc navrhovatele Edl a partneři, v.o.s., o řízení o žalobě pro zmatečnost, podane' proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 13.11.2013, č.j. KSLB 57 INS 9281/2012, 3 VSPH 1720/2013-B-28 k samostatne'mu řízení. Dne 27.2.2014 pak oznámila místopředsedovi Kraj ske'ho soudu V Ústí nad Labem-pobočka Liberec, že Věc, která se týká žaloby pro zmatečnost ve věci dlužníků Petra anonymizovano 'ho a Mgr. Jitky anonymizovano ' nemůže projednávat, s ohledem na ustanovení § 14 odst. 3 o.s.ř. Místopředseda uvedene'ho soudu postupoval tak, že V souladu s Rozvrhem práce KS pro rok 2014 věc přikázal dle § 44 odst. 1 zákona o soudech a soudcích kprojednání a rozhodnutí, namísto samosoudkyně Mgr. Marty Pražákove', samosoudkyni soudního oddělení 76 ICm Mgr. Vandě Rozsypalově.

Odvolací soud dospěl k závěru, že postup asistenta samosoudkyně Mgr. Lukáše Pauldura, který dle rozvrhu práce pro rok 2013 vykonával jednotlivě úkony pro samosoudkyni Mgr. Martu Pražákovou (soudní oddělení 54 INS, Icm, Nc a Cm), nebyl správný. Odvolací soud z rozvrhu práce pro rok 2013-obchodní úsek Kraj ske'ho soudu V Ústí nad Labem-list č. 2 Sp. zn. 4Co 137/2014 pobočka Liberec zjistil, že jmenovaná samosoudkyně měla V dane'm období přiděleny celkem dva asistenty (Mgr. Lukáš Pauldura a Mgr. Ing. Jana Krejsová). Naopak samosoudkyně Mgr. Vanda Rozsypalová, ktere' byla věc přidělena k vyřízení, vyřizovala Věci V soudním oddělení 76 INS, Icm, Nc a Cm. Jejími asistenty byli Ing. Mgr. Petr Štrauch a Ing. Mgr. Jana Krej sová. Lze tedy uzavřít, že asistent vyloučeně samosoudkyně (§ 14 odst. 3 o.s.ř.) nebyl oprávněn vydat napadene' rozhodnutí, přestože se tak stalo ještě předtím, než samosoudkyně Mgr. Marta Pražáková věc předložila s poukazem na § 14 odst. 3 o.s.ř. místopředsedovi soudu stím, aby věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí jine'mu soudci. Především je třeba vyjít z toho, že podle § 14 odst. 3 o.s.ř. je z projednání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost vyloučen take' soudce, který žalobou napadene' rozhodnutí vydal nebo věc proj ednával. Tak je tomu i V tomto případě. Podle názoru odvolacího soudu nemůže takove' rozhodnutí vydat ani asistent soudce, který je vyloučen (§ 374 o.s.ř.). Tento nedostatek nelze zhojit ani tím, že věc byla následně přikázána k projednání a rozhodnutí j ine' samosoudkyni, která vyhotovila a podepsala předkládací zprávu k rozhodnutí o odvolání, neboť shora zmíněný asistent soudce nebyl nově pověřene' soudkyni V dane'm období rozvrhem práce přidělen.

S ohledem na shora uvedene' důvody postupoval odvolací soud V souladu s § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně zrušil, neboť rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným soudcem (asistentem soudce) a dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e d o V o l á n í přípustne' za podmínek uvedených V § 237 o.s.ř. Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu ČR V Brně prostřednictvím Kraj ske'ho soudu V Ústí nad Labem-pobočky V Liberci.

V Praze dne 28. července 2014

JUDr. Milada Lukáčová, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marika Vincíbrová

' Digitálně podepsal Marika

M a Vincíbrová

DN: c=CZ, 0=Vrchní soud v . I Praze [IČ 00215651], 0u=9360,

V' n C l b cn=Marika Vincíbrová, serialNumber=P405068, I tit|e=zapisovate|ka a Datum: 2014.08.01 11:30:53

+02'00' list č. 3 Sp. zn. 4Co 137/2014