4 Co 134/2015
4Co134/2015-144

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeněm z předsedy J UDr. Jiřího Šveth a soudců JUDr. Stanislava Bernarda a JUDr. Evy Keměnyove' v insolvenční věci dlužníka: HOTEL BORNÝ-F, s. r. o., IČ: 639 92 361, se sídlem 471 63 Stare' Splavy, Stare' Splavy 0249, zast. opatrovníkem JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem 460 01 Liberec 2, U Soudu 363:' 10, v řízení zahájene'm na návrh věřitele: Česká Konkursní, spol. s r.. o., IČ: 627 38 879, se sídlem 405 02 Děěín, Masarykovo náměstí 31'3, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných dlužníkem proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2014, č. j. 1 VSPH 374/2014-A-38 a ze dne 27. května 2014, č. j. 1 VSPH 375í2014-A-35, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-poboěky v Liberci ze dne 26. ěervna 2015, ě. j. KSLB 76 INS 24005/2011-A-131, takto: I. Odvolání dlužníka s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků u e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně ani před soudem odvolacím.

Odůvodněnü

Usnesením ze dne 26. června 2015, č. j. KSLB 76 INS 24005/2011-A-131 zastavil soud prvního stupně řízení o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmateěnost podaným dne 9. 7. 2014 dlužníkem proti rozhodnutí Vrehního soudu v Praze ze dne 27. května 2014, č. j. 1 VSPH 374/2014-A-38 a ze dne 27. května 2014, č. j. 1 VSPH 375/2014-A-35 v důsledku zpětvzetí žaloby (§ 96 odst. 1, 2, 3 a 4 o. s. ř. a § 7 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).

Proti tomuto usnesení podal odvolání dlužník, který poukazoval na to, že nebyly splněny podmínky pro zastavení řízení. Zdůraznoval, že soud prvního stupně nepostupoval správně, když usnesením ze dne 15. 10. 2014, ě. j. KSLB 76 INS 24005/2011-A-76 ustanovil dlužníkovi opatrovníka, nebot pro takový postup nebyly splněny podmínky. Opatrovník JUDr. Alexandr Šoljak prokazatelně nevyžádal od dlužníka potřebné informace, a proto není objektivně schopen hájit jeho zájmy. Postup opatrovníka v souvislosti se zpětvzetím žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení považuje dlužník za ůčelový. Navrhoval, aby v tomto smyslu odvolací soud rozhodl.

Věříte] se k odvolání dlužníka nevyjádřil. list ě. | Sp. zn. 4Co 1341'2015

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v souladu s ustanovením §212, § 212a odst. 1 a 6 a § 214 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a dospěl kzávěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 96 odst. 1 o. s. ř. žalobce může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

Podle § 96 odst. 2 věta prvá o. s. ř. je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

Podle § 7 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení pro insolvenční řízení a pro incldenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané vřízení vprvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218 písm. b) o. s. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Disponovat procesními prostředky nebonli řízením, mohou účastníci podle zákona nejen tím, že podají návrh na jeho zahájení, ale mezi jiným i tím, že podaný návrh mohou účinně vzít zpět. Vezme-li účastník svůj návrh na zahájení řízení zpět, 'jde o jeho procesní úkon vůči soudu, jímž projevuje svou vůli, aby se řízení nekonalo a o věci se meritorně nerozhodovalo.

V posuzovaném případě z obsahu elektronického spisu odvolací soud zjistil, že dlužníkovi by] usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 10.2014, č. j. KSLB 76 TNS 24005/2011-A-76 ustanoven vsouladu s § 29 odst. 2 o. s. ř. opatrovník JUDr. Alexandr Šoljak, advokát se sídlem U Soudu 363/10, 460 01 Liberec II-Nové Město. K tomuto závěru dospěl soud proto, že s ohledem na rozdílné názory dvou jednatelů dlužníka je sporné, kdo je osobou oprávněnou za právnickou osobujednat (§ 21 o. s. ř.). Usnesení soudu prvního stupně bylo na základě odvolání dlužníka jako věcně správné potvrzeno usnesením Vrchního soudu vPraze ze dne 12. 12.2014, č. j. KSLB 76 INS 24005/2011, KSLB 76 INS 35418/2013 a 1 VSPH 2235/2014-A-86 a nabylo právní moci. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14. 4. 2015 vzal opatrovník dlužníka návrh na obnovu řízení a žalobu pro zmateěnost svým výslovným projevem vůle v celém rozsahu zpět. V důsledku toho soud prvního stupně v souladu s § 96 odst. 1 a 2 o. s. ř. řízení zastavil.

S ohledem na shora uvedené důvody postupoval odvolací soud v souladu s ustanovením § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání dlužníka jako subjektivně nepřípustné odmítl, neboť z obsahu elektronického insolvenčního spisu, který měl odvolací soud prostředníctví portálu http://justice.cz k dispozici, lze učinit závěr o tom, že rozpory mezi jednateli dlužníka jsou dlouhodobé a trvají dosud. Z toho důvodu bylo na místě ustanovit dlužníkovi opatrovníka, nebot podmínky pro takové procesní rozhodnutí vyplývající z § 21 a § 29 odst. 2 o. s. ř. byly splněny.

O náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím rozhodl odvolací soud v souladu s § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř. za list č, 2 Sp. zn. 4Co 134/2015 situace, kdy v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení odvolacím procesně úspěšnému věřiteli žádné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e ní d o v o ] á n í přípustné.

V Praze dne 13. srpna 2015

JUDr. Jiří Š v e h | a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Zuzana Micová list ě. 3 Sp. zn. 4Co 134/2015