4 Co 112/2014
4Co 112/2014-43

I

USNESENI

Vrchní soud V Praze rozhodl V senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Keményové a soudců JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly V insolvenční Věci dlužníka : LUPEMI s.r.o., IČO 610 65 242, se sídlem V Praze 10, Turnovského 263, V řízení o žalobách pro zmatečnost podaných Jiřím Kabourkem, IČ 125 83 618, bytem V Praze 3, Havlíčkovo nám. 7/900, adresa pro doručování : kabourek-mail@tiscali.cz, proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 16. února 2012, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 185/2012-B-520, a usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 20. srpna 2012, č.j. 2 VSPH 363, 430/2012-B-555, o odvolání dlužníka a Jiřího Kabourka /žalobce/ proti usnesení Městského soudu VPraze ze dne 3. července 2013, č.j. MSPH 78 ICm 2873/2012, MSPH 77 ICm 1093/2012-8,

takto:

Odvolání dlužníka a Jiřího Kabourka se o d m í t a j í .

Odůvodnění

Napadeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrhy Jiřího Kabourka na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů. Část výroku o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků odůvodnil ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. a tím, že Jiří Kabourek podal dVě žaloby pro zmatečnost proti usnesením Vrchního soudu V Praze ze dne 16. února 2012, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 185/2012-B-520, a usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 20. srpna 2012, č.j. 2 VSPH 363, 430/2012-B-555, které byly usnesením soudu spojeny k společnému projednání. Zjistil Však, že účast Jiřího Kabourka jako insolvenčního dlužníka úpadce byla V insolvenčním řízení ukončena usnesením Vrchního soudu V Praze ze dne 23.12.2011, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 2 VSPH 1303/2011-19, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu V Praze ze dne 19.9.2011, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-P11-11, jímž tento soud odmítl přihlášku pohledávky Jiřího Kabourka jako insolvenčního Věřitele a rozhodl, že jeho účast V insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 4.1.2012. Poté byl též zrušen i konkurs na majetek dlužníka usnesením Městského soudu VPraze ze dne 23.9.2011, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-490, nebot majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.2.2012. Z těchto rozhodnutí soud učinil závěr o tom, že Jiří Kabourek není účastníkem uvedeného insolvenčního řízení, nesvědčí mu Věcná aktivní legitimace kpodání žalob pro zmatečnost, a jde tedy u něho o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Dospěl-li závěru, že Jiří Kabourek podmínky pro osvobození od soudních poplatků nesplňuje, nesplňuje tedy ani podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Z uvedeného důvodu oba návrhy pro jejich neopodstatněnost zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí podali Včasné odvolání jak dlužník LUPEMI s.r.o., tak Jiří Kabourek

Dlužník V odvolání uvedl, že je podává jen z opatrnosti se zřetelem k tomu, že mu napadené usnesení bylo soudem doručeno, a ve Věci rozhodoval jen asistent soudce.

Jiří Kabourek ve svém elektronickém odvolání uvedl jen, že podává odvolání, aniž je zdůvodnü.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn. Oprávnění podat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně maj í zpravidla účastníci řízení, legitimaci k podání odvolání nemá účastník bez dalšího. Odvolání nemůže podat ten účastník řízení, jehož práva výrokem rozhodnutí nebyla dotčena, a nebyla mu tak rozhodnutím soudu způsobena újma. Tak je tomu V tomto případě, kdy odvoláním je napaden Výrok rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž Jiřímu Kabourkovi nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a nebyl mu ustanoven pro řízení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů. Proti takovému výroku není dlužník subjektivně oprávněn podat odvolání, proto bylo odvolání dlužníka LUPEMI s.r.o. pro jeho nepřípustnost odmítnuto, aniž bylo možno se zabývat jeho námitkami.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být V odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, V jakém rozsahu se napadá, V čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného (§ 211 o.s.ř.). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno a V řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. O těchto následcích musí být účastník poučen. V dané Věci byl Jiří Kabourek k nápravě nedostatků odvolání vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. prosince 2013 /č.l. 31 spisu/ V němž byl současně poučen o odmítnutí odvolání, nevyhoví-li ve stanovené lhůtě výzvě soudu k odstranění nedostatků odvolání. Po předchozích neúspěšných pokusech o doručení tohoto usnesení podle § 46a odst. 2, § 45 odst. 3 o.s.ř. soud přistoupil k doručování Výzvy kodstranění nedostatků odvolání podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Uvedené usnesení bylo Jiřímu Kabourkovi takto doručeno dne 31.7.2014, aniž byly vady jeho odvolání odstraněny.

Vzhledem k tomu, že napadené usnesení obsahuje rozhodnutí o dvou návrzích, přitom z odvolání Jiřího Kabourka není zřejmé, V jakém rozsahu usnesení odvoláním napadá, V čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně, a ani čeho se domáhá, pro tyto nedostatky nelze odvolání věcně projednat. Odvolací soud proto postupoval podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 a § 212a odst. 2 o.s.ř. a odvolání Jiřího Kabourka rovněž odmítl, když o následcích tohoto postupu byl poučen ve výzvě soudu prvního stupně k odstranění nedostatků odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: Marika Vincíbrová

Digitálně podepsal Marika Vincíbrová

DN: c=CZ, 0=Vrchní soud v Praze [lČ 00215651], ou=9360,

Ma rI ka I I cn=MarikaVincíbrová, ° ' | b =P , VI n cn brova ::r'eížaaoigtet25°68

Datum: 2014.12.03 10:29:04 +01 '00'

JUDr.Eva Keményová,v.r. předsedkyně senátu