4 Co 100/2014
4Co 100/2014-39

I

USNESENI

Vrchní soud V Praze rozhodl V senátu složeném zpředsedkyně JU Dr. Evy Keményové a soudců JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly V insolvenční věci dlužnice : Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem 277 51 Nelahozeves, Pod Strání 23, o žalobě pro zmatečnost, podané společností : Edl a partneři, V.o.s., IČ 242 03 319, se sídlem V Hradci Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. prosince 2013, sp. zn. KSPH 39 INS 7687/2013, 2 VSHP 2070/2013-B-19, o odvolání insolvenčního správce dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. května 2014, sp. zn. KSPH 39 INS 7687/2013, č.j. 71 ICm250/2014-26, takto: Usnesení soudu prvního stupně se zr u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Společnost Edl a partneři, v.o.s., se žalobou pro zmatečnost domáhala zrušení usnesení Vrchního soudu vPraze 2. prosince 2013, sp. zn. KSPH 39 INS 7687/2013, č.j. 2 VSHP 2070/2013-B-19 zdůvodu uvedeného vust. § 229 odst. 4 o.s.ř. Tímto usnesením odvolací soud odmítl odvolání dosavadního správce dlužnice společnosti Edl a partneři, v.o.s. proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 24. září 2013, sp.zn. KSPH 39 INS 7 687/2012-B-12, jímž tento soud v insolvenčním řízení, vedeném na majetek dlužnice Aleny anonymizovano , odvolal z funkce dosavadního insolvenčního správce společnost Edl a partneři, v.o.s. a novou insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Petru Hýskovou /výrok I./. Dále vyslovil, že odvolání z funkce správce je vykonatelné od právní moci tohoto usnesení /výrok II./.

Napadeným usnesením soud prvního stupně žalobu pro zmatečno st zamítl /výrok 1./ a rozhodl, že žadný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení /výrok 11./ .

Vodůvodnění rozhodnutí konstatoval, že insolvenční správce není podle § 14 zák.č. 182/2006Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/ účastníkem insovenčního řízení. Z toho dovodil, že insolvenční správce není ani věcně aktivně le gitimován k podání žaloby pro zmatečnost, a dále nepřípustnost žaloby pro zmatečnost. V neveřejném jednání ji s odkazem na ust. § 235fo.s.ř. zamítl, a nákladový výrok odůvodnil ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a tím, že účastníkům náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí podala včasné odvolání společnost Edl a partneři, v.o.s., v němž zejména namítala, že soud nesprávně zamítl žalobu pro zmatečnost bez nařízení list č. l Sp. zn. 4Co 100/2014 jednání, aniž se zabýval jejím obsahem. Poukázala na to, že v řízení o žalobě pro zmatečnost jsou účastníky řízení ti, kdo jimi byli v původním řízení. Rozhodujícím z hlediska účastenství Vřízení o žalobě je Výrok žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí, protože existenci případné újmy v právech účastníka lze posuzovat jen zprocesního hlediska. Odmítne-li odvolací soud odvolání, nebo zastavil-li odvolací řízení, mohla být tak újma způsobena jen na právech odvolatele. Žalobu pro zmatečno st z důvodu ust. § 229 odst. 4 o.s.ř. je proto oprávněn podat právě jen ten zúčastníků původního řízení, jehož odvolání bylo odmítnuto, nebo o jehož odvolání bylo zastaveno odvolací řízení. Skutečnost, že společnost Edl a partneři, v.o.s v insolvenčním řízení vystupovala jako insolvenční správce, t.j. jako subjekt nikoli jako účastník tohoto řízení, je zhlediska řízení o žalobě pro zmatečnost nerozhodná. Aktivní le gitimaci je tak třeba posuzovat výhradně jen ve vztahu k předchozímu odvolacímu řízení, kde jako účastník řízení vystupovala. Nesprávný výklad účastenství soudem prvního stupně by totiž znamenal, že tato společnost by neměla možnost dosáhnout toho, aby zmatečné rozhodnutí odvolacího sudu bylo odklizeno, a její odvolání bylo meritorně projednáno. Navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo aniž nařizoval jednání /§ 214 odst. 2 písmeno c) o. s. ř./. Poté dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Nejprve je třeba uvést, že soud prvního stupně ve Věci jednal a rozhodl, aniž byl zaplacen soudní poplatek z žaloby pro zmatečnost. Soud zřejmě bez dalšího akceptoval pasáž vtextu žaloby o tom, že insolvenční správce je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. r) a odst. 3 písm d) /nyní podle § 11 odst. 2, písm n) a o), odst. 3 písm. b)/ zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, přitom přehlédl, že v této právní Věci žalobu pro zmatečno st podala veřejná obchodní společnost, nikoli navrhovatel v po stavení insolvenčního spravce.

K právnímu posouzení věci soudem prvního stupně odvolací soud poznamenává, že žaloba pro zmatečno st je V občanském soudním řádu koncipována jako mimořádný opravný prostředek, který slouží k tomu, aby mohla být zrušena pravomocná rozhodnutí soudu, která trpí takovými vadami, jež představují porušení základních principů ovládajících řízení před soudem. Žalobou pro zmatečnost se nelze domáhat nápravy případných pochybení ve zjištění skutkového stavu nebo při právním posouzení věci. Kžalobě pro zmatečnost je zásadně le gitimován účastník původního řízení, vůči němuž je napadené pravomocné rozhodnutí ve smyslu ust. § 159a odst. 1 o.s.ř. závazné. Potud jsou výtky odvolatele věcně správné, nebot se závěrem soudu prvního stupně o nedostatku legitimace společnosti Edl a partneři, v.o.s k podání žaloby pro zmatečnost nelze souhlasit s ohledem na shora uvedené.Nepřípadný je též odkaz na ust. § 235f o.s.ř., které vymezuje případy představující Výjimku ze zásady, že k projednání žaloby musí soud prvního stupně nařídit jednání, přitom Výčet těchto případů je taxativní. Především není nutno nařizovat jednání vpřípadech, kdy žaloba není přípustná. Zde je třeba striktně vycházet zust. § 230 o.s.ř. a nelze zaměňovat nepřípustnost s nedůvodností. Samozřejmě pak je možné rozhodnout v řízení o žalobě bez jednání i vpřípadech, kdy občanský soudní řád obecně umožňuje takový postup a přiměřené užití těchto ustanovení odpovídá ust. § 235a odst. 2, tedy vpřípadech, kdy rozhodnutí bez jednání není vrozporu se zásadou ústnosti jednání. Jde tak o případy, kdy soud nerozhoduje o Věci samé (odmítá žalobu podle ust. § 43 odst. 2, zastavuje řízení, přerušuje řízení nebo činí jiná opatření upravující vedení řízení) nebo kdy to zákon výslovně připouští (§ 115a). Nelze list č. 2 Sp. zn. 4Co 100/2014

Však přehlédnout, že speciální ustanovení § 235 f odráží skutečnost, že zdůvodů jím upravených lze o žalobě rozhodnout na základě obsahu spisu, z něhož jsou uvedené důvody zamítnutí patrny. Jestliže by i v takovém případě vystala potřeba dokazování, je ovšem třeba vsouladu s ust. § 122 odst. 1 o.s.ř. jednání nařídit vždy. Protože nelze v této právní věci dovodit nepřípustnost žaloby pro zmatečnost podle § 230 o.s.ř. či jiných právních předpisů, ani to, že ji podal někdo, kdo k ní nebyl oprávněn, soud prvního stupně postupoval ne správně, pokud o žalobě rozhodl, aniž nařídil jednání a provedl potřebné dokazování. Se zřetelem ktomu, že neměl kdispozici insolvenční spis, nemohl tak rozhodovat podle jeho obsahu. Kromě toho V rozhodnutích o žalobě pro zmatečnost je třeba označovat účastníky podle jejich procesního postavení vpůvodním řízení, ovšem s uvedením toho, kdo znich návrh podal (srovnej rozhodnutí publikované pod R V/98 s. 49). Vsouladu stouto zásadou soud účastníky sice označil, ale označil též účastenství Mgr. Ing. Petry Hýskové, která však ve fázi odvolání z funkce dosavadního správce konkursní podstaty účastnicí řízení nebyla. Vdůsledku nesprávného právního názoru se pak soud nezabýval ani včasností žaloby z hlediska ust. § 234 o.s.ř.

Se zřetelemk výše uvedenému odvolací soud napadené usne sení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení /§ 219a odst. 1, písm b) o.s.ř., § 221 odst. 1, písm a) o.s.ř./, v němž bude vázán právními závěry odvolacího soudu obsaženými v tomto usnesení /§ 226 odst. 1 o. s.ř./.

P o u č e ní : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné za podmínek uvedených v § 237 o.s.ř. Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Eva Ke mé nyová,v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marika Vincíbrová

Digitálně podepsal Marika

M a Vincíbrová V DN: C=CZ, o=VrchnÍ soud v Praze [IC

00215651], ou=9360, cn=Marika Vincíbrová, seriaINumber=P405068,

Vin cíbrová

Datum: 2014.1 1.13 11:20:07 +01 '00' list č. 3 Sp. zn. 4Co 100/2014