4 Azs 96/2008-71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: A. T., zast. Mgr. Andrejem Perepečenovem, advokátem, se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 6. 2008, č. j. 28 Az 79/2007-46,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové žalobce (dále též stěžovatel ) napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2007, č. j. OAM-1-289/VL-07-11-2007, jímž mu nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozsudkem žalobu zamítl a současně rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobce podal proti uvedenému rozsudku kasační stížnost.

Tato kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu krajského soudu je zřejmé, že napadený rozsudek byl doručen zástupci stěžovatele Mgr. Janu Urbanovi dne 10. 7. 2008, jak o tom svědčí záznam na doručence. Stěžovatel kasační stížnost odevzdal k poštovní přepravě dne 17. 8. 2008 na poště Praha 1.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Podle téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak stanoví, že lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. platí, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Vycházeje z citovaných zákonných ustanovení nezbývá než souhlasit s Krajským soudem v Hradci Králové, uvedeným v předkládací zprávě, že kasační stížnost proti rozsudku uvedeného soudu, byla podána opožděně. Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení), byl v projednávané věci čtvrtek 10. 7. 2008. Vzhledem k tomu, že se jednalo o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl potom čtvrtek 24. 7. 2008. Tento den se totiž svým označením-čtvrtek-shoduje se dnem, jenž určil počátek lhůty. Nejpozději v tento den mohlo být podání (kasační stížnost) odesláno s účinky zachování lhůty. Podle záznamu (otisku podacího razítka) pošty na obálce, v níž bylo podání (kasační stížnost) Krajskému soudu v Hradci Králové doručeno, byla zásilka podána k poštovní přepravě až dne 17. 8. 2008. Stalo se tak až po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti. Nezbývá tudíž než konstatovat, že lhůta pro podání kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud musel kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), za použití § 120 s. ř. s., jako opožděně podanou odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu