4 Azs 88/2008-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: G. Y., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2008, č. j. 64 Az 75/2006-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 7. 2008, č. j. 64 Az 75/2006-28, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 7. 2006, č. j. OAM-705/VL-10-08-2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků, ani Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost, kterou po výzvě soudu podáním ze dne 16. 10. 2008 doplnila. Stěžovatelka dále požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Dne 12. 11. 2008 krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Z vyjádření žalovaného Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka dne 29. 8. 2008 opustila Pobytové středisko Zastávka u Brna, které uváděla ve svých podáních jako místo pobytu v České republice.

Nejvyšší správní soud proto přípisem ze dne 13. 11. 2008, č. j.-56, požádal Policii České republiky o sdělení místa pobytu stěžovatelky. Policie České republiky přípisem ze dne 20. 11. 2008, č. j. CPR-20-7124/čj-2008-9CEVV, sdělila, že poslední adresou pobytu stěžovatelky je A. S. 19/503, B.-Č. P.

Nejvyšší správní soud poté přípisem ze dne 26. 11. 2008, č. j.-59, požádal Policii České republiky o prověření místa pobytu stěžovatelky. Inspektorát cizinecké policie Brno ve vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j. CPBR-13800/ČJ-2008-61PB-azyl, uvedl, že stěžovatelka je k pobytu hlášena na adrese A. S. 19/503, B.-Č. P., a prověrkami provedenými dne 3. 12. 2008, 13. 12. 2008 a 14. 12. 2008 bylo zjištěno, že stěžovatelka se na této adrese nezdržuje. Kde se stěžovatelka zdržuje nyní, není Policii České republiky známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatelka) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatelka je k pobytu hlášena na adrese A. S. 19/503, B.-Č. P., kde se však nezdržuje a její současné místo pobytu není známo. Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatelka nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámila.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu