4 Azs 80/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: I. V., zast. Mgr. Rostislavem Šmerdou, bytem Za Strahovem 69, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 1 Az 5/2015-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 8. 4. 2015 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta pro nedoplnění žalobních bodů jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2015, č. j. OAM-607/ZA-ZA14-LE22-2014, kterým žalovaný rozhodl o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany tak, že mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, se neuděluje.

[2] Stěžovatel nebyl v řízení před Městským soudem v Praze zastoupen advokátem, pouze zástupcem-obecným zmocněncem na základě plné moci udělené mu stěžovatelem dne 19. 2. 2015. Proto jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 4. 2015, č. j.-8, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl doposud zastoupen obecným zmocněncem, byla výzva k odstranění tohoto nedostatku doručena tomuto zástupci v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 s. ř. s. (viz rozsudek NSS ze dne 20. 11. 2008, č. j. 9 As 30/2008-75).

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno do jeho datové schránky dne 22. 4. 2015. Soudem stanovená lhůta k předložení plné moci, resp. prokázání příslušného vzdělání tedy marně uplynula dne 7. 5. 2015, přičemž stěžovatel nepředložil plnou moc ani do dnešního dne, ani-v souladu s poučením, jehož se mu dostalo-nepožádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbývá, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[6] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu