č. j. 4 Azs 80/2006-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 21. 7. 2005, č. j. 24 Az 539/2004-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 6. 2004, č. j. OAM-1915/VL-20-15-2004. Tímto rozhodnutím nebyl stěžovateli udělen azyl pro nesplnění podmínek podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně bylo vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal rovněž o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení advokáta.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel podal kasační stížnost, aniž byl zastoupen advokátem, avšak současně požádal soud o ustanovení advokáta. Krajský soud v Ostravě proto přípisem ze dne 13. 9. 2005 vyzval stěžovatele k prokázání jeho osobních a majetkových poměrů ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Tuto výzvu stěžovatel podle údajů na doručence založené ve spisu převzal dne 16. 11. 2005. Na předmětnou výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě, a stejně tak ani později, nereagoval. následně rozhodl, že se návrh stěžovatele na ustanovení advokáta pro jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti zamítá.. Usnesením ze dne 16. 1. 2006, č. j. 24 Az 539/2004-38, krajský soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení odstranil vadu kasační stížnosti a to tak, že uvede, kdo jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a doloží plnou moc udělenou advokátovi. Současně stěžovatele poučil o tom, že pokud výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta.

Obě tato usnesení byla doručována na adresu stěžovatele, první z uvedených usnesení podle údajů na doručenkách, založených ve spisu, stěžovatel převzal dne 13. 12. 2005, druhé pak převzal dne 1. 2. 2006.

Na obsah výzvy krajského soudu v usnesení ze dne 16. 1. 2006, č. j. 24 Az 539/2004-38, nebylo nijak reagováno, stěžovatel tak ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, plnou moc udělenou advokátovi, který by stěžovatele v řízení o kasační stížnosti zastupoval, krajskému soudu nedoložil.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu