4 Azs 71/2008-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: O. F., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2008, č. j. 2 Az 44/2007-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 10. 2007, č. j. OAM-10-476/LE-C09-C09-2007. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka podala kasační stížnost aniž byla zastoupena advokátem, a současně soud o ustanovení advokáta nepožádala. Kasační stížnost současně neobsahovala zákonem předepsané náležitosti.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 6. 2008, č. j. 2 Az 44/2007-31a, stěžovatelce sdělil, že její podání (kasační stížnost) neobsahuje předepsané náležitosti kasační stížnosti. Výslovně ji poučil o tom, že kasační stížnost lze podat pouze z důvodů tvrzené a) nezákonnosti, spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. Dále stěžovatelku poučil, že podle § 105 odst. 2 s.ř.s., pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Poté soud uvedl, že tyto chybějící náležitosti podání je třeba písemně ve 2 vyhotoveních doplnit a stěžovatelku vyzval, aby uvedené vady podání výše uvedeným způsobem ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení odstranila. Současně stěžovatelku poučil, že nebude-li podání řádně opraveno a doplněno Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Toto usnesení bylo stěžovatelce zasláno, a ta podle doručenky založené ve spisu zásilku oproti vlastnoručnímu podpisu převzala dne 4. 7. 2008.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, soudu nedoložila, že je zastoupena advokátem pro řízení o kasační stížnosti, a stejně tak nedoplnila chybějící náležitosti kasační stížnosti. Na obsah předmětné zásilky stěžovatelka nikterak nereagovala.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout. To již bez ohledu na to, že současně nebyly doplněny ani další chybějící náležitosti kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu