č. j. 4 Azs 68/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: B. P., zast. opatrovnicí B. S., právně zast. JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou, se sídlem Brno, Bartošova 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2005, č. j. 56 Az 90/2005-22,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni stěžovatele JUDr. Pěvě Skýbové, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1075 Kč, která jí bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností včas podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 26. 10. 2005, č. j. 56 Az 90/2005-22, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 6. 2005, č. j. OAM-373/LE-PA04-PA04-2005. Napadeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatel spolu s kasační stížností požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 23. 11. 2005, č. j. 56 Az 90/2005-32, mu byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyně, advokátka JUDr. Pěva Skýbová, AK Brno, Bartošova 4. Usnesení o ustanovení zástupkyně bylo stěžovateli zasláno na adresu uvedenou v kasační stížnosti, tj. do Z. p. z. c. P.. Vzhledem k tomu, že zásilka se dne 6. 12. 2006 vrátila nedoručena se záznamem pošty B., že adresát je na uvedené adrese neznámý požádal krajský soud Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu stěžovatele. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajskému soudu přípisem ze dne 6. 12. 2005 sdělilo, že stěžovatel byl dne 22. 11. 2005 vyhoštěn přes hraniční přechod Praha Ruzyně.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 2. 2006, č. j. 56 Az 90/2005-46, stěžovateli ustanovil opatrovnici, B. S., v. k. Krajského soudu v B.. vzhledem k tomu, že od

6. 12. 2005 není pobyt stěžovatele soudu znám. Poté krajský soud předložil spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. (použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (dříve azylu) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. V souzené věci je zjevné, že stěžovatel se v místě hlášeného pobytu nezdržuje a změnu soudu neoznámil-ostatně byl z České republiky vyhoštěn dne 22. 11. 2005. K ochraně jeho práv mu byl krajským soudem ustanoven opatrovník. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 písm. e) zákona o azylu tedy byla podle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že zástupkyně stěžovatele, JUDr. Pěva Skýbová, byla ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označené zástupkyni za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 1075 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby (á 1000 Kč-§ 11 odst. 1 b/ ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f/ cit. vyhlášky) a jednoho režijního paušálu (á 75 Kč-§ 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu