4 Azs 67/2008-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: B. T., zast. opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 2. 2008, č. j. 64 Az 21/2007-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12. 2. 2008, č. j. 64 Az 21/2007-28, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1-119/VL-07-05-2007, ze dne 25. 2. 2007, a rozhodl dále, že žádný z účastníků, ani Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), požádal o ustanovení zástupce a o přiznání odkladného účinku.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. 5. 2008, č. j. 64 Az 21/2007-45, stěžovateli neustanovil zástupce z řad advokátů a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a doplnil důvody kasační stížnosti. Soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li do spisu doložena plná moc advokátovi a doplněny důvody kasační stížnosti, soud řízení o kasační stížnosti odmítne.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti, zásilka se však soudu vrátila zpět s poznámkou, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Krajský soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatele a shledal, že stěžovatel je k pobytu hlášen v Pobytovém středisku Havířov, které však opustil a jeho současné místo pobytu není známo.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 6. 2008, č. j. 64 Az 21/2007-52, ustanovil opatrovníkem stěžovatele, t. č. neznámého pobytu, SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty). V odůvodnění soud uvedl, že stěžovatel se nezdržuje na ohlášené adrese pobytu (B. 878/5, P. 9), poslední evidovanou adresu (Pobytové středisko Havířov) dne 25. 3. 2008 opustil a jeho současné místo pobytu není známo.

Soud následně usnesení ze dne 19. 5. 2008, č. j. 64 Az 21/2007-45, dne 1. 8. 2008 doručil opatrovníkovi stěžovatele a dne 9. 9. 2008 předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nejprve přípisem ze dne 10. 9. 2008, č. j.-58, požádal Policii České republiky o prověření místa pobytu stěžovatele. Z vyjádření Inspektorátu cizinecké policie Praha ze dne 17. 9. 2008, č. j. CPPH-2499-29/ČJ-2008-60-KP, vyplynulo, že stěžovatel je k pobytu hlášen v azylovém zařízení H.-D. S., jeho další pobyt není znám. Na adrese B. 878/5, P. 9, se policii nepodařilo zjistit skutečný stav věci, neboť se jedná o panelový dům bez řádného označení poštovních schránek a zvonků.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen v Pobytovém středisku Havířov-Dolní Suchá, které dne 25. 3. 2008 opustil. Na adrese uvedené v kasační stížnosti je podle sdělení České pošty neznámý, Policii České republiky není místo jeho současného pobytu známo. Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, ani v místě uvedeném v kasační stížnosti, přičemž další změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

Na okraj Nejvyšší správní soud poznamenává, že pokud by řízení ze shora popsaných důvodů nezastavil, musel by kasační stížnost odmítnout pro nedostatek povinného zastoupení stěžovatele advokátem [§ 105 odst. 2 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu