č. j. 4 Azs 62/2006-124

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: H. M., zast. JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem, se sídlem Praha 1, Bolzanova 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2005, č. j. 9 Az 31/2004-71,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatele JUDr. Pavlu Ramešovi, advokátu, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 3225 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 25. 5. 2005 u Městského soudu v Praze se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 13. 4. 2005, č. j. 9 Az 31/2004-71, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2003, č.j. OAM-241/VL-07-BE01-2002, o neudělení azylu pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Městský soud v Praze, poté, co usnesením ze dne 30. 9. 2005, č. j. 9 Az 31/2004-88, ustanovil stěžovateli k zastupování v řízení o kasační stížnosti JUDr. Pavla Rameše, advokáta, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, předložil dne 3. 3. 2006 kasační stížnost, v mezidobí doplněnou zástupcem stěžovatele, k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 5. 4.2006 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 22. 5. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 5. 2006, stěžovatel, prostřednictvím svého zástupce, vzal podanou kasační stížnost zpět a navrhl, aby soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na to, že zástupce stěžovatele, JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, byl ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 7 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 3225 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby (á 1000 Kč-§ 11 odst. 1 b/, d/-převzetí a příprava zastoupení, doplnění kasační stížnosti, zpětvzetí kasační stížnost-ve spojení s § 9 odst. 3 pím. f/ cit. vyhlášky) a tří režijních paušálů (á 75 Kč-§ 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu