4 Azs 60/2008-75

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. T. N., zast. JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou, se sídlem Blahoslavova 186/II, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2008, č. j. 46 Az 37/2007-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni žalobce JUDr. Drahomíře Janebové Kubisové, advokátce, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 5712 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 3. 2008, č. j. 46 Az 37/2007-30, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2007, č. j. OAM-10-545/LE-C09-C09-2007, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a přiznal odměnu tlumočníkovi. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 14. 4. 2008, č. j. 46 Az 37/2007-48, ustanovil zástupkyní stěžovatele JUDr. Drahomíru Janebovou Kubisovou, advokátku, která na výzvu soudu podáním ze dne 17. 6. 2008 kasační stížnost doplnila.

Krajský soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatele v databázi žalovaného a shledal, že jeho pobyt po opuštění Zařízení pro zajištění cizinců není znám, proto usnesením ze dne 27. 6. 2008, č. j. 46 Az 37/2007-60, ustanovil stěžovateli opatrovníkem Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Dne 13. 8. 2008 Krajský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 2. 9. 2008, č. j.-72, požádal o sdělení místa pobytu stěžovatele. Podle přípisu Policie České republiky, evidenčního odboru Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 11. 9. 2008, č. j. CPR-20-5572/čj-2008-9CEVV, je poslední adresou pobytu stěžovatele Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, ze kterého byl dne 29. 4. 2008 propuštěn, a jeho současné místo pobytu není Policii České republiky známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, které dne 29. 4. 2008 opustil. Z obsahu soudního spisu je tedy zcela zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna ustanovené zástupkyni stěžovatele byla určena za dva úkony právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů [příprava a převzetí zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 11 odst. 3 této vyhlášky] a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za každý úkon. Zástupkyně stěžovatele doložila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto se podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměna zvyšuje o částku odpovídající této dani, která činí 19 % z částky 4800 Kč, tj. 912 Kč. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 5712 Kč, a to z účtu zdejšího soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu